MOC ATRAKCJI DLA MA­ŁYCH I DU­ŻYCH, PRZY OKAZJI BIEGÓW DZIECI I BIEGU RA­DOŚCI — DUMNE WAR­CHOŁY JUŻ W SO­BOTĘ 18 CZERWCA OD G.16.00! WRAZ Z FIRMĄ KLAUN POLSKA, PRZY­GO­TO­WA­LIŚMY CAŁY SZEREG ATRAKCJI, KTÓ­RYCH WYKAZ PONIŻEJ!
- Klauny i klau­ninki robią dla dzieci zwie­rzątka z baloników
- Klauny i klau­ninki ma­lują buzie spe­cjal­nymi farbkami
- Klauny i klau­ninki robią ogromne bańki my­dlane, prak­tycznie po­ka­zując i ucząc dzieci je robić
- Klauny i klau­ninki w spe­cjal­nych grach i za­ba­wach z naj­mniej­szymi dziećmi
- Klauny i klau­ninki bu­dują ogromne puzzle
Po­nadto aktywnie:
- Star­tu­jemy w klau­nin­kowym torze przeszkód
- Ści­gamy się na osioł­kach i szczudełkach
Oprócz tego będzie:
- zjeż­dżalnia ŻABA
- zamek do skakania
- zamek do skakania2
- zamek do ska­kania mały
- wata cu­krowa dla dzieci
ZA­PRA­SZAMY! PRZYJDŹCIE Z DZIE­CIA­KAMI KONIECZNIE!
Na miejscu mo­żecie za­pisać dzieci na jakiś bieg, sa­memu wziąć udział w Biegu Ra­dości o 19.15, lub po prostu tylko przyjść popatrzeć.
Star­tu­jący w Biegu Głównym w nie­dzielę, mogą od 16.00 ode­brać pa­kiet na ten bieg, za­chę­camy także do udziału w Biegu Ra­dości, który świetnie po­służy jako tre­ning przed tym na­stęp­nego dnia 😉
KLAUN POLSKA MOSIR [800x600]

Za­chę­camy do za­pi­sy­wania się na:
BIEG RADOŚCI-​DUMNE WAR­CHOŁY (so­bota g.19.15)
http://​on​line​.da​ta​sport​.pl/​z​a​p​i​s​y​/​p​o​r​t​a​l​/​z​a​w​o​d​y​.​p​h​p​?​z​a​w​o​d​y​=2305

BIEGI DZIECI (so­bota OD g.16.00)
http://​on​line​.da​ta​sport​.pl/​z​a​p​i​s​y​/​p​o​r​t​a​l​/​z​a​w​o​d​y​.​p​h​p​?​z​a​w​o​d​y​=2305

BIEG GŁÓWNY (nie­dziela g.10.00)
http://​on​line​.da​ta​sport​.pl/​z​a​p​i​s​y​/​p​o​r​t​a​l​/​z​a​w​o​d​y​.​p​h​p​?​z​a​w​o​d​y​=2074

PRO­SIMY O ZA­PI­SY­WANIE ON­LINE! UŁA­TWIA TO PRACĘ NAM, A WAM GWA­RAN­TUJE ŻE NIE BĘ­DZIECIE STAĆ W KO­LEJ­KACH DE­NER­WUJĄC SIĘ ŻE WOLNO IDZIE! 😉

UWAGA! ELEK­TRO­NICZNY PO­MIAR CZASU PRO­WA­DZONY BĘ­DZIE NA WSZYST­KICH SO­BOT­NICH BIEGACH!

RE­GU­LAMIN SO­BOTA: http://biegiemradom.pl/wp-content/uploads/2016/03/IV-PM76-Regulaminy-Bieg-Rado%C5%9Bci-Biegi-Dzieci.pdf

RE­GU­LAMIN NIE­DZIELA: http://​bie​giem​radom​.pl/​w​p​-​c​o​n​t​e​n​t​/​u​p​l​o​a​d​s​/​2016​/​01​/​I​V​-​P​M​76​-​R​E​G​U​L​A​M​I​N​-​1​.​-​B​.​G​l​o​w​n​y​-.pdf

WWW: http://​po​lma​ra​ton​radom​.pl/

FA­CE­BOOK: https://​www​.fa​ce​book​.com/​P​o​l​m​a​r​a​t​o​n​R​a​d​o​m​s​k​i​e​g​o​C​z​e​r​wca76