Polityka Cookie - Strona Główna
Strona Główna
Polityka Cookie

Od nie­dawna obo­wią­zuje obo­wią­zek prawny, infor­mo­wa­nia o uży­wa­niu tzw. “co­okie” na stro­nie, co jak naj­bar­dziej wypeł­niamy. Prak­tycz­nie pra­wie każda strona używa co­okie, nie jest to ja­kiś spo­sób inwi­gi­la­cji jak czę­sto myl­nie się są­dzi, tylko koniecz­ność. Np. każda strona która po­siada licz­nik odwie­dzin, MUSI uży­wać co­okie. Na­sza strona także po­siada licz­nik, m.in dla­tego cia­steczka są tu uży­wane, o czym in­for­mu­jemy.

Na­sza poli­tyka doty­cząca co­okie (cia­ste­czek in­ter­ne­to­wych)

Ni­niej­sza Po­li­tyka doty­cząca Cia­ste­czek od­nosi się do strony inter­ne­to­wej www​.po​lma​ra​ton​ra​dom​.pl
Przez uży­wa­nie strony www​.po​lma​ra​ton​ra​dom​.pl wyra­żasz zgodę na uży­wa­nie cia­ste­czek zgod­nie z tą Po­li­tyką Cia­ste­czek. Je­żeli nie zga­dzasz się na uży­wa­nie przez nas cia­ste­czek, powi­nie­neś zmie­nić usta­wie­nia swo­jej prze­glą­darki w odpo­wiedni spo­sób lub zre­zy­gno­wać z uży­wa­nia na­szej strony.

Co to są cia­steczka?

Cia­steczka (ang. co­okies) to nie­wiel­kie pliki, zapi­sy­wane i prze­cho­wy­wane na twoim kom­pu­te­rze, table­cie lub smart­pho­nie pod­czas gdy odwie­dzasz różne strony w inter­ne­cie. Cia­steczko zazwy­czaj za­wiera na­zwę strony inter­ne­to­wej, z któ­rej pocho­dzi, „dłu­gość ży­cia” cia­steczka (to zna­czy czas jego ist­nie­nia), oraz przy­pad­kowo wyge­ne­ro­wany uni­kalny nu­mer słu­żący do iden­ty­fi­ka­cji prze­glą­darki, z ja­kiej nastę­puje połą­cze­nie ze stroną in­ter­ne­tową.

Do czego uży­wamy cia­ste­czek?

Na­sza strona, może uży­wać cia­ste­czek w róż­nych ce­lach:

  • by dzia­łała szyb­ciej i była łatwiej­sza w uży­ciu,
  • aby le­piej dopa­so­wać tre­ści do­stępne na stro­nie, do Two­ich ocze­ki­wań i za­in­te­re­so­wań,
  • do zbie­ra­nia ano­ni­mo­wych, zagre­go­wa­nych sta­ty­styk, które pozwa­lają nam zro­zu­mieć jak lu­dzie uży­wają na­szych stron i poma­gają w popra­wia­niu ich funk­cjo­nal­no­ści i za­war­to­ści.

Uży­wa­jąc cia­ste­czek w wy­żej opi­sany spo­sób ni­gdy nie iden­ty­fi­ku­jemy toż­sa­mo­ści użyt­kow­ni­ków na pod­sta­wie infor­ma­cji prze­cho­wy­wa­nych w cia­stecz­kach.
Jak długo prze­cho­wy­wane są dane w cia­stecz­kach?

Na na­szej stro­nie inter­ne­to­wej, mogą być uży­wane dwa ro­dzaje cia­ste­czek – se­syjne oraz stałe. Te pierw­sze pozo­stają na Twoim urzą­dze­niu jedy­nie pod­czas korzy­sta­nia z na­szej strony. Cia­steczka stałe pozo­stają na Twoim urzą­dze­niu tak długo jak długo mają usta­wiony czas ży­cia lub do mo­mentu kiedy je usu­niesz.

Ro­dzaje cia­ste­czek uży­wa­nych na stro­nach in­ter­ne­to­wych

Typ Cia­steczka Do czego są wy­ko­rzy­sty­wane?
Ko­nieczne do dzia­ła­nia stron Nie­zbędne do pra­wi­dło­wego funk­cjo­no­wa­nia Stron www, pozwa­lają Ci na poru­sza­nie się po nich oraz uży­wa­nie ich ele­men­tów. Przy­kła­dowo mogą zapa­mię­ty­wać poprzed­nie czyn­no­ści (np. otwarte tek­sty) pod­czas wra­ca­nia na stronę w tej sa­mej se­sji.
Po­pra­wia­jące wydaj­ność Zbie­ra­nie infor­ma­cji o tym jak odwie­dza­jący korzy­stają ze Strony www po­przez dostar­cza­nie infor­ma­cji na te­mat obsza­rów które odwie­dzają, czasu jaki na nich spę­dzają oraz pro­ble­mów ja­kie na nich napo­ty­kają, jak np. komu­ni­katy o błę­dach. To po­zwala nam popra­wiać dzia­ła­nie Strony www
Po­pra­wia­jące funk­cjo­nal­ność Za­pa­mię­ty­wa­nie Two­ich usta­wień i wybo­rów (np. na­zwa użyt­kow­nika, re­gion, w któ­rym je­steś, per­so­na­li­zo­wane usta­wie­nia tre­ści) by dostar­czyć Ci bar­dziej sper­so­na­li­zo­wane tre­ści i usługi. Po­zwa­lają Ci rów­nież na oglą­da­nie fil­mów i uży­wa­nie narzę­dzi spo­łecz­no­ścio­wych, np. blo­gów, cha­tów i fo­rów.
Re­kla­mowe Do­star­cza­nie re­klam oraz ogra­ni­cza­nie liczby wyświe­tleń da­nej re­klamy.

Czy uży­wamy cia­ste­czek pod­mio­tów trze­cich?

Tak, korzy­sta­jąc z na­szej strony, mo­żesz otrzy­my­wać cia­steczka pocho­dzące od współ­pra­cu­ją­cych z nami pod­mio­tów trze­cich ta­kich jak np. Fa­ce­book, Go­ogle, Twit­ter. Wię­cej infor­ma­cji na te­mat tych cia­ste­czek mo­żesz zna­leźć na stro­nach inter­ne­to­wych poszcze­gól­nych pod­mio­tów trze­cich.
W jaki spo­sób mogę zmie­nić usta­wie­nia dot. cia­ste­czek albo je usu­nąć?

Więk­szość prze­glą­da­rek inter­ne­to­wych jest począt­kowo usta­wio­nych na auto­ma­tyczne przyj­mo­wa­nie cia­ste­czek. Mo­żesz jed­nak zmie­nić usta­wie­nia prze­glą­darki tak, aby cia­steczka były blo­ko­wane – w cało­ści lub w ja­kiejś czę­ści, np. tylko od stron trze­cich, albo aby każ­do­ra­zowo otrzy­my­wać komu­ni­kat w momen­cie kiedy cia­steczka są wysy­łane na Twoje urzą­dze­nie. Pa­mię­taj jed­nak, że je­żeli zablo­ku­jesz uży­wane przez nas cia­steczka, może to nega­tyw­nie wpły­nąć na wy­godę korzy­sta­nia z na­szej strony www, na przy­kład mo­żesz nie być w sta­nie odwie­dzić pew­nych jej obsza­rów bądź nie otrzy­my­wać sper­so­na­li­zo­wa­nych infor­ma­cji pod­czas ich prze­glą­da­nia. Unie­moż­li­wisz nam także zbie­ra­nie ano­ni­mo­wych infor­ma­cji nt. uży­wa­nia na­szej strony w celu sta­łego popra­wia­nia zawar­to­ści Strony i usług.

Ar­ty­kuł o cia­stecz­kach (co­okies) w Wi­ki­pe­dii, znaj­dziesz TU­TAJ.