Zapisy | Strona Główna
Strona Główna
Zapisy

Za­pra­szamy do udziału w ósmej już edy­cji ra­dom­skiego pół­ma­ra­tonu. Ta in­te­re­su­jąca im­preza, bieg jak to na­zy­wamy „z hi­sto­rią w tle” ma upa­mięt­nić wy­da­rze­nia Ra­dom­skiego Czerwca ‘76, ro­bot­ni­czego zrywu i walki o wol­ność Pol­ski. Cie­kawa trasa przez cen­trum mia­sta, meta i start przy no­wo­cze­snym sta­dio­nie lek­ko­atle­tycz­nym, nie­wy­gó­ro­wany li­mit cza­sowy, cie­kawy pa­kiet star­towy, wy­so­kie na­grody fi­nan­sowe dla zwy­cięz­ców, to tylko część z po­wo­dów, dla któ­rych ko­niecz­nie po­wi­nie­neś roz­wa­żyć swój udział tu­taj. Go­rąco za­chę­camy, zgłoś się już dziś!

IX PÓŁMARATON RADOMSKIEGO CZERWCA76

REGULAMIN BIEGU GŁÓWNEGO

REGULAMIN BIEGÓW TOWARZYSZĄCYCH
IX PRC76 — Dumne Warchoły oraz Biegi Dzieci i Młodzieży

ZAPISY TUTAJ!