Zapisy - Strona Główna
Strona Główna
Zapisy

Zapisy na kolejną edycję Półmaratonu Radomskiego Czerwca’76 już są aktywne!

Za­pra­szamy do udziału w ju­bi­le­uszo­wej, dzie­sią­tej edy­cji ra­dom­skiego pół­ma­ra­tonu. To nie jest zwy­kła im­preza bie­gowa ja­kich wiele, lecz jak to na­zy­wamy bieg „z hi­sto­rią w tle” który ma upa­mięt­nić wy­da­rze­nia Ra­dom­skiego Czerwca ‘76, ro­bot­ni­czego zrywu i walki o wol­ność Pol­ski. Cie­kawa trasa przez cen­trum mia­sta, meta i start przy no­wo­cze­snym sta­dio­nie lek­ko­atle­tycz­nym, nie­wy­gó­ro­wany li­mit cza­sowy, cie­kawy pa­kiet star­towy, wy­so­kie na­grody fi­nan­sowe dla zwy­cięz­ców, to tylko część z po­wo­dów, dla któ­rych ko­niecz­nie po­wi­nie­neś roz­wa­żyć swój udział tu­taj. Go­rąco za­chę­camy, zgłoś się już dziś!

XI PÓŁMARATON RADOMSKIEGO CZERWCA76

CZERWCOWA PIĄTKA

18 czerwca 2023

ZAPISY TUTAJ!

REGULAMIN

załącznik CZERWCOWA PIĄTKA

REGULAMIN MISTRZOSTW LEKARZY

_______

MILA RADOŚCI — DUMNE WARCHOŁY

17 czerwca 2023

ZAPISY TUTAJ!

REGULAMIN

_______

Do startu ko­lej­nego Pół­ma­ra­tonu Ra­dom­skiego Czerwca ’76 po­zo­stało już tylko…

18 Czerwca 2023

_______