Informacje - Strona Główna
Strona Główna
Informacje

Ak­tu­alne wia­do­mo­ści

Kliknij obrazek by rozwinąć

Galerie Foto 2023

Galerie Foto 2023

czer­wiec 25th, 2023

Po­ni­żej linki do po­szcze­gól­nych ga­le­rii zdjęć z na­szej im­prezy: 1 2023_CZERWIEC Start P[…]

XI Półmaraton Radomskiego Czerwca ’76 przeszedł do historii

XI Półmaraton Radomskiego Czerwca ’76 przeszedł do historii

czer­wiec 19th, 2023

XI Pół­ma­ra­ton Ra­dom­skiego Czerwca ’76 prze­szedł do hi­sto­rii 🙂 Mamy na­dzieję, że wam się po­do­bało 😃 P[…]

Firma Zbyszko zadba o nawadnianie biegaczy

Firma Zbyszko zadba o nawadnianie biegaczy

czer­wiec 13th, 2023

Miło nam po­in­for­mo­wać, że po­dob­nie jak ubie­głymi laty, o na­wad­nia­nie bie­ga­czy na XI Pół­ma­ra­to­nie Rad[…]

Oprócz półmaratonu będzie też bieg na 5KM

Oprócz półmaratonu będzie też bieg na 5KM

czer­wiec 7th, 2023

XI Pół­ma­ra­ton Ra­dom­skiego Czerwca ’76 już za nie­spełna 2 ty­go­dnie. A my mamy nie­spo­dziankę 😀 Spe­cja[…]

XI Półmaraton 21,1KM oraz Czerwcowa Piątka 5KM — Zapraszamy

XI Półmaraton 21,1KM oraz Czerwcowa Piątka 5KM — Zapraszamy

maj 7th, 2023

Ser­decz­nie za­pra­szamy do udziału w 11-tej już edy­cji, Pół­ma­ra­tonu Ra­dom­skiego Czerwca ’76 Je­śli jesz[…]

Dekoracje X Półmaratonu Radomskiego Czerwca’76

Dekoracje X Półmaratonu Radomskiego Czerwca’76

czer­wiec 30th, 2022

DE­KO­RA­CJE x Pół­ma­ra­tonu Ra­dom­skiego Czerwca’76[…]

META Radomskiego Półmaratonu od czasu brutto 2:09 do ostatniego zawodnika

META Radomskiego Półmaratonu od czasu brutto 2:09 do ostatniego zawodnika

czer­wiec 30th, 2022

META X Pół­ma­ra­tonu Ra­dom­skiego Czerwca ’76 od czasu brutto 2:09 do ostat­niego za­wod­nika[…]

Dziękujemy i zapraszamy za rok!

Dziękujemy i zapraszamy za rok!

czer­wiec 28th, 2022

10-ty Ju­bi­le­uszowy Pół­ma­ra­ton Ra­dom­skiego Czerwca’76 wła­śnie prze­cho­dzi do hi­sto­rii, sta­ra­li­śmy się […]

Galeria Foto — Mila Radości Dumne Warchoły

Galeria Foto — Mila Radości Dumne Warchoły

czer­wiec 26th, 2022

Mila Ra­do­ści Ra­dom­skiego Czerwca ’76 — 25-06-2022[…]

Pierwszy dzień imprezy juz za nami

Pierwszy dzień imprezy juz za nami

czer­wiec 25th, 2022

Pierw­szy dzień na­szej im­prezy do­biega końca 🙂 Dzię­ku­jemy za licz­nie przy­by­cie, od­wdzię­czy­li­śmy się […]

Konkurs dla uczestników Mili Radości

Konkurs dla uczestników Mili Radości

czer­wiec 25th, 2022

UWAGA KON­KURS!!! Mamy do wy­po­ży­cze­nia 3 stroje Spar­tan na nasz nie­dzielny pół­ma­ra­ton Otrzy­mają je:[…]

Najważniejsze informacje!

Najważniejsze informacje!

czer­wiec 24th, 2022

Po­nie­waż róż­nymi ka­na­łami do­cie­rają do nas różne py­ta­nia od Was, dla­tego po­ni­żej zbiór naj­waż­niej­szy[…]

Medal X Jubileuszowego Półmaratonu Radomskiego Czerwca ’76

Medal X Jubileuszowego Półmaratonu Radomskiego Czerwca ’76

czer­wiec 18th, 2022

Jest i on… Me­dal X Ju­bi­le­uszo­wego Pół­ma­ra­tonu Ra­dom­skiego Czerwca ’76 😃 Prawda, że piękny? Kto je[…]

Prezentujemy oficjalną koszulkę

Prezentujemy oficjalną koszulkę

czer­wiec 17th, 2022

X Pół­ma­ra­ton Ra­dom­skiego Czerwca już za nie­wiele po­nad ty­dzień, a Wy nie zna­cie jesz­cze pro­jektu kos[…]

Wesprzyj naszą akcję charytatywną

Wesprzyj naszą akcję charytatywną

czer­wiec 8th, 2022

Kilka dni temu uru­cho­mi­li­śmy ścieżkę cha­ry­ta­tywną przy za­pi­sie na X Pół­ma­ra­ton Ra­dom­skiego Czerwca[…]

Pobiegnij w Spartańskim stroju

Pobiegnij w Spartańskim stroju

czer­wiec 7th, 2022

Kilka dni temu in­for­mo­wa­li­śmy Was o ak­cji cha­ry­ta­tyw­nej, którą ra­zem ze Spar­ta­nie Dzie­ciom bę­dziemy […]

Spartanie na Półmaratonie Radomskiego Czerwca ’76

Spartanie na Półmaratonie Radomskiego Czerwca ’76

czer­wiec 6th, 2022

X Pół­ma­ra­ton Ra­dom­skiego Czerwca już za 3 ty­go­dnie. A skoro ju­bi­le­uszowa edy­cja, to i go­ście wy­jątko[…]

10 Półmaraton Radomskiego Czerwca’76 – biegi towarzyszące

10 Półmaraton Radomskiego Czerwca’76 – biegi towarzyszące

maj 24th, 2022

Te­go­roczny ju­bi­le­uszowy pół­ma­ra­ton tra­dy­cyj­nie już po­siada w swym pro­gra­mie sze­reg bie­gów dla każ­deg[…]

Zapraszamy do zapoznania się z planem tras biegów

Zapraszamy do zapoznania się z planem tras biegów

maj 19th, 2022

Za­pra­szamy do za­po­zna­nia się z pla­nem tras bie­gów, tak Mili Ra­do­ści, jak i sa­mego Pół­ma­ra­tonu. W pr[…]

Zmiany w regulaminie X Półmaratonu Radomskiego Czerwca ’76

Zmiany w regulaminie X Półmaratonu Radomskiego Czerwca ’76

maj 18th, 2022

Z przy­czyn od nas nie­za­leż­nych, je­ste­śmy zmu­szeni zmie­nić miej­sce startu na­szych bie­gów, tak w so­bot[…]

Bonus dla najwierniejszych

Bonus dla najwierniejszych

maj 14th, 2022

Czy są tu z nami osoby, które ukoń­czyły wszyst­kie edy­cje na­szego Pół­ma­ra­tonu Ra­dom­skiego Czerwca ’[…]

Pakiety do wygrania

Pakiety do wygrania

maj 12th, 2022

Już za nie­wiele po­nad 7 ty­go­dni wy­star­tuje wy­jąt­kowa ju­bi­le­uszowa X edy­cja na­szego Pół­ma­ra­tonu Ra­dom[…]

Zaczynamy odliczanie

Zaczynamy odliczanie

maj 7th, 2022

Za­pra­szamy na bieg z hi­sto­rią w tle! 🇵🇱 Za­czy­namy od­li­cza­nie do ju­bi­le­uszo­wej 10. Edy­cji Pół­ma­rat[…]

Zaproszenie

Zaproszenie

kwie­cień 13th, 2022

Ju­bi­le­uszowy Pół­ma­ra­ton Ra­dom­skiego Czerwca’76 Wiel­kimi kro­kami zbliża się naj­więk­sza ra­dom­ska i[…]

Uruchomiliśmy zapisy

Uruchomiliśmy zapisy

sty­czeń 18th, 2022

X PÓŁ­MA­RA­TON RA­DOM­SKIEGO CZERWCA76 26 czerwca 2022 ZA­PISY TU­TAJ! REGU[…]