Ser­decz­nie za­pra­szamy do udziału w 11-tej już edy­cji, Pół­ma­ra­tonu Ra­dom­skiego Czerwca ’76 Je­śli jesz­cze u nas nie go­ści­li­ście, to za­chęci was pew­nie in­for­ma­cja, że jest to bieg ma­jący ważne hi­sto­ryczne prze­sła­nie (Ra­dom­ski Czer­wiec), od­by­wa­jący się przez ści­słe cen­trum mia­sta, z metą na nowo wy­bu­do­wa­nej Hali Spor­to­wej, z wie­loma atrak­cjami na tra­sie, a wszystko to przy nie­wy­gó­ro­wa­nej opła­cie star­to­wej. To duża im­preza gro­ma­dząca do 1000 na­wet za­wod­ni­ków w biegu głów­nym. Kto już biegł tego nie trzeba za­chę­cać 😉 Warto jed­nak za­pi­sać się wcze­śniej, do czego go­rąca na­ma­wiamy, ZA­PISZ się TE­RAZ! 🙂
Bieg Główny 21,1KM oraz bieg na 5KMCZERW­COWA PIĄTKA” od­bywa się w nie­dzielę 18 czerwca, w przed­dzień mamy Biegi dzieci i mło­dzieży oraz Bieg Dumne War­choły — Mila Ra­do­ści
ZA­PISY PÓŁ­MA­RA­TON: https://​bit​.ly/​44​qQImb
ZA­PISY BIEG DUMNE WAR­CHOŁY: https://​bit​.ly/​3​B​nR1AP