Miło nam po­in­for­mo­wać, że po­dob­nie jak ubie­głymi laty, o na­wad­nia­nie bie­ga­czy na XI Pół­ma­ra­to­nie Ra­dom­skiego Czerwca ’76, przed bie­giem, w trak­cie, jak i po biegu, za­dba nie­za­wodna firma Zbyszko. Na­poje spe­cjal­nie do­pa­so­wane do gu­stów i wy­ma­gań bie­ga­czy, także dzie­cia­ków ma­ją­cych swoje starty w przed­dzień biegu głów­nego.. A ja­kie to będą na­poje, zo­bacz­cie sami na foto 😉