XI Pół­ma­ra­ton Ra­dom­skiego Czerwca ’76 już za nie­spełna 2 ty­go­dnie. A my mamy nie­spo­dziankę 😀
Spe­cjal­nie dla tych:
— któ­rych prze­raża trasa na­szego pół­ma­ra­tonu
— któ­rych prze­raża czerw­cowy upał
— któ­rzy do­piero za­czy­nają swoją przy­godę z bie­ga­niem i pół­ma­ra­ton to dla nich jesz­cze za długi dy­stans
— któ­rzy chcą spró­bo­wać swo­ich sił w swoim pierw­szym ofi­cjal­nym star­cie
— któ­rzy nie bie­gają, a mają ochotę ra­zem z nami uczcić rocz­nicę wy­da­rzeń Ra­dom­skiego Czerwca ’76
… to wła­śnie spe­cjal­nie dla Was uru­cho­mi­li­śmy za­pisy na CZERW­COWĄ PIĄTKĘ! 😀
Trasę Czerw­co­wej Piątki przed­sta­wimy nie­ba­wem. A tym­cza­sem:
👉 Link do za­pi­sów: https://​spor​t​ma​niacs​.com/​p​l​/​s​e​r​v​i​c​e​s​/​i​n​s​c​r​i​p​t​i​o​n​/​x​i​-​p​o​l​m​a​r​a​t​o​n​-​r​a​d​o​m​s​k​i​e​g​o​-​c​z​e​r​w​ca-76
👉 Garść in­for­ma­cji po­ni­żej:
Za­łącz­nik do Re­gu­la­minu XI Pół­ma­ra­tonu Ra­dom­skiego Czerwca’76.
1. Do pro­gramu za­wo­dów zo­staje do­dany bieg-marsz „Czerw­cowa Piątka” – bieg i marsz NW.
2. Ter­min – 18 czerwca 2023roku.
3. Dy­stans – 5 km.
4. Start – godz. 09:01 — ul. Struga 63 obok hali RCS.
5. Trasa – pę­tla po tra­sie pół­ma­ra­tonu.
6. Li­mit czasu – 59 min.
7. Li­mit uczest­ni­ków — 150
8. Uczest­nic­two – ukoń­czone 16 lat.
9. Opłata star­towa – 50zł – prze­lew; 70zł – biuro za­wo­dów.
10. Opłata ulgowa – 25zł — Człon­ko­wie Sto­wa­rzy­szeń: Bie­giem Ra­dom!, Ra­dom­skiego Czerwca’76. Osoby, które ukoń­czyły w dniu im­prezy – 60 lat – ko­biety i 65 lat – męż­czyźni.
Opłaty ulgowe nie do­ty­czą zgło­szeń w biu­rze za­wo­dów.
11. Kla­sy­fi­ka­cje i na­grody –
bieg – open K i M – 13 miej­sce — pu­chary kat. wiek. – 1 miej­sca — pu­chary
marsz NW – open K i M – 13 miej­sca – pu­chary
12. Świad­cze­nia – ana­lo­giczne jak dla uczest­ni­ków pół­ma­ra­tonu.
13. Uczest­ni­ków „Czerw­co­wej Piątki” obo­wią­zuje re­gu­la­min XI Pół­ma­ra­tonu Ra­dom­skiego Czerwca’76.
Ser­decz­nie za­pra­szamy!