RODO - Strona Główna
Strona Główna
RODO

Sza­nowni Człon­ko­wie Sto­wa­rzy­sze­nia „Bie­giem Ra­dom!” Osoby od­wie­dza­jące tę stronę Uczest­nicy or­ga­ni­zo­wa­nych przez Sto­wa­rzy­sze­nie Wy­da­rzeń i Even­tów

W związku z roz­po­czę­ciem sto­so­wa­nia z dniem 25 maja 2018 roku roz­po­rzą­dze­nia Par­la­mentu Eu­ro­pej­skiego i Rady (UE) 2016679 z dnia 27 kwiet­nia 2016 roku w spra­wie ochrony osób fi­zycz­nych w związku z prze­twa­rza­niem da­nych oso­bo­wych i w spra­wie swo­bod­nego prze­pływu ta­kich da­nych i uchy­le­nia Dy­rek­tywy 95/46/WE (da­lej zwa­nym RODO), Sto­wa­rzy­sze­nie “Bie­giem Ra­dom!” z sie­dzibą w Ra­do­miu kod pocz­towy 26600, ul. Vi­teha 90 (da­lej jako “Sto­wa­rzy­sze­nie”), in­for­muje, że od dnia 25 maja 2018 roku, będą Pani/​Panu przy­słu­gi­wały okre­ślone po­ni­żej prawa zwią­zane z prze­twa­rza­niem Pani/​Pana da­nych oso­bo­wych przez Sto­wa­rzy­sze­nie.

Jed­no­cze­śnie na pod­sta­wie art. 13 RODO in­for­mu­jemy, że od dnia 25 maja 2018 roku ak­tu­alne będą po­niż­sze in­for­ma­cje i za­sady zwią­zane z prze­twa­rza­niem da­nych oso­bo­wych przez Sto­wa­rzy­sze­nie.

1. Kto jest Ad­mi­ni­stra­to­rem Pani/​Pana da­nych oso­bo­wych?

Ad­mi­ni­stra­to­rem Pani/​Pana da­nych oso­bo­wych jest Sto­wa­rzy­sze­nie “Bie­giem Ra­dom!” z sie­dzibą w Ra­do­miu, przy ul. Vi­teha 90, 26600 Ra­dom, wpi­sane do Re­je­stru Sto­wa­rzy­szeń ‚In­nych Or­ga­ni­za­cji Spo­łecz­nych i Za­wo­do­wych, Fun­da­cji Oraz Sa­mo­dziel­nych Pu­blicz­nych Za­kła­dów Opieki Zdro­wot­nej pro­wa­dzo­nego przez Sąd Re­jo­nowy dla m.st. War­szawy w War­sza­wie, XIV Wy­dział Go­spo­dar­czy Kra­jo­wego Re­je­stru Są­do­wego pod nu­me­rem KRS: 0000419345; NIP: 7962959726 ;REGON:146143373

2. Osoba do kon­taktu w spra­wach zwią­za­nych z prze­twa­rza­niem da­nych oso­bo­wych.

Sto­wa­rzy­sze­nie wy­zna­czyło osobę kon­tak­tową w spra­wach zwią­za­nych z prze­twa­rza­niem da­nych oso­bo­wych, z którą można skon­tak­to­wać się pod ad­re­sem: biegiemradom@​wp.​pl

3. W ja­kim celu i na ja­kiej pod­sta­wie wy­ko­rzy­stu­jemy Pani/​Pana dane oso­bowe?

Pani/​Pana dane będą prze­twa­rzane:

a) w celu re­ali­za­cji za­dań zwią­za­nych ze świad­cze­niem usług re­ali­zo­wa­nych przez Sto­wa­rzy­sze­nie za­równo za Pani/​Pana zgodą – pod­stawą prawną prze­twa­rza­nia da­nych oso­bo­wych jest art. 6 ust. 1 a) RODO jak i na pod­sta­wie za­war­tych umów – pod­stawą prawną prze­twa­rza­nia da­nych oso­bo­wych jest art. 6 ust. 1 b) RODO;

b) dla ce­lów wy­peł­nia­nia obo­wiąz­ków praw­nych cią­żą­cych na Sto­wa­rzy­sze­niu na pod­sta­wie po­wszech­nie obo­wią­zu­ją­cego prawa, w tym prze­pi­sów po­dat­ko­wych oraz z za­kresu ra­chun­ko­wo­ści – pod­stawą prawną prze­twa­rza­nia da­nych oso­bo­wych jest art. 6 ust. 1 c) RODO;

c) dla ce­lów ana­li­tycz­nych i sta­ty­stycz­nych – pod­stawą prawną prze­twa­rza­nia da­nych oso­bo­wych jest praw­nie uza­sad­niony in­te­res Sto­wa­rzy­sze­nia art. 6 ust. 1 f) RODO;

d) w celu re­ali­za­cji praw­nie uza­sad­nio­nego in­te­resu Sto­wa­rzy­sze­nia po­le­ga­ją­cego na ewen­tu­al­nym usta­le­niu i do­cho­dze­niu rosz­czeń lub obro­nie przed rosz­cze­niami – pod­stawą prawną prze­twa­rza­nia da­nych oso­bo­wych jest praw­nie uza­sad­niony in­te­res Sto­wa­rzy­sze­nia art. 6 ust. 1 f) RODO.

4. Komu prze­ka­zu­jemy Pani/​Pana dane oso­bowe? 

Od­bior­cami Pani/​Pana da­nych oso­bo­wych mogą być:

a) do­stawcy sys­te­mów in­for­ma­tycz­nych oraz usług IT;

b) pod­mioty, z któ­rymi Sto­wa­rzy­sze­nie współ­pra­cuje w celu wy­ko­na­nia umów o świad­cze­nie usług np. part­ne­rzy i współ­or­ga­ni­za­to­rzy im­prez:

c) pod­mioty świad­czące na rzecz Sto­wa­rzy­sze­nia usługi księ­gowe, usługi prawne, ana­li­tyczne;

c) ope­ra­to­rzy pocz­towi i ku­rie­rzy;

d) ope­ra­to­rzy sys­te­mów płat­no­ści elek­tro­nicz­nej oraz banki w za­kre­sie re­ali­za­cji płat­no­ści;

e) or­gany upraw­nione do otrzy­ma­nia Pani/​Pana da­nych oso­bo­wych na pod­sta­wie prze­pi­sów prawa.

5. Czy bę­dziemy prze­ka­zy­wać Pani/​Pana dane oso­bowe do państw trze­cich, or­ga­ni­za­cji mię­dzy­na­ro­do­wych lub poza Eu­ro­pej­ski Ob­szar Go­spo­dar­czy (EOG)?

Obec­nie nie pla­nu­jemy prze­ka­zy­wać Pani/​Pana da­nych oso­bo­wych do pań­stwa trze­ciego, or­ga­ni­za­cji mię­dzy­na­ro­do­wej lub poza EOG (obej­mu­jący Unię Eu­ro­pej­ską, Nor­we­gię, Liech­ten­stein i Is­lan­dię).

6. Na jaki okres czasu zbie­ramy Pani/​Pana dane oso­bowe?

Pani/​Pana dane oso­bowe będą prze­twa­rzane do czasu wy­ko­na­nia usług świad­czo­nych przez Sto­wa­rzy­sze­nie z uwzględ­nie­niem okresu trwa­ło­ści pro­jektu oraz 3‑letniego okresu do­cho­dze­nia rosz­czeń cy­wil­no­praw­nych.

7. In­for­ma­cje o zauto­ma­ty­zo­wa­nym po­dej­mo­wa­niu de­cy­zji oraz pro­fi­lo­wa­niu.

Zauto­ma­ty­zo­wa­nym po­dej­mo­wa­niem de­cy­zji jest pro­ces, w wy­niku któ­rego de­cy­zja zo­staje wy­dana bez ludz­kiej in­ge­ren­cji.

Po­dej­mo­wane przez na­sze Sto­wa­rzy­sze­nie dzia­ła­nia do­ty­czące prze­twa­rza­nia Pani/​Pana da­nych oso­bo­wych nie są zauto­ma­ty­zo­wane i nie wpły­wają na Pani/​Pana sy­tu­ację, a także na po­dej­mo­wane przez Panią/​Pana de­cy­zje.

Pro­fi­lo­wa­nie na­leży ro­zu­mieć jako do­wolną formę zauto­ma­ty­zo­wa­nego prze­twa­rza­nia da­nych oso­bo­wych, które po­lega na ich wy­ko­rzy­sta­niu do oceny nie­któ­rych cech osoby fi­zycz­nej, w szcze­gól­no­ści do ana­lizy lub pro­gnozy aspek­tów do­ty­czą­cych efek­tów pracy tej osoby fi­zycz­nej, jej sy­tu­acji eko­no­micz­nej, zdro­wia, oso­bi­stych pre­fe­ren­cji, za­in­te­re­so­wań, wia­ry­god­no­ści, za­cho­wa­nia, lo­ka­li­za­cji lub prze­miesz­cza­nia się.

In­for­mu­jemy, że nie za­mie­rzamy pro­fi­lo­wać Pani/​Pana da­nych oso­bo­wych.

8. Ja­kie dane oso­bowe na­leży nam po­dać?

Wa­run­kiem za­war­cia ze Sto­wa­rzy­sze­niem umowy o świad­cze­nie usług jest po­da­nie nam: imie­nia i na­zwi­ska, ad­resu za­miesz­ka­nia.

Na­to­miast je­śli poda nam Pani/​Pan nu­mer te­le­fonu oraz ad­res poczty elek­tro­nicz­nej i złoży od­po­wied­nią dys­po­zy­cję, znacz­nie uła­twi nam to pro­ces ko­mu­ni­ka­cji.

9. Ja­kie przy­słu­gują Pani/​Panu upraw­nie­nia w związku z prze­twa­rza­niem da­nych oso­bo­wych ?

Przy­słu­guje Pani/​Panu:

a) prawo do­stępu do swo­ich da­nych oraz otrzy­my­wa­nia ich ko­pii.

b) prawo do spro­sto­wa­nia (po­pra­wia­nia) swo­ich da­nych oso­bo­wych

c) prawo do usu­nię­cia da­nych — je­żeli Pani/​Pana zda­niem nie ma pod­staw do tego, aby­śmy prze­twa­rzali Pani/​Pana dane, może Pani/​Pan za­żą­dać aby­śmy je usu­nęli.

d) ogra­ni­cze­nia prze­twa­rza­nia da­nych — może Pani/​Pan za­żą­dać aby­śmy ogra­ni­czyli prze­twa­rza­nie Pani/​Pana da­nych oso­bo­wych wy­łącz­nie do ich prze­cho­wy­wa­nia lub wy­ko­ny­wa­nia uzgod­niony z Panią/​Panem za­dań, je­żeli Pani/​Pana zda­niem mamy nie­pra­wi­dłowe dane lub prze­twa­rzamy je bez­pod­staw­nie lub nie chce Pani/​Pan aby­śmy je usu­nęli, bo będą Pani/​Panu po­trzebne do usta­le­nia, do­cho­dze­nia lub obrony rosz­czeń lub na czas wnie­sio­nego przez Panią/​Pana sprze­ciwu wzglę­dem prze­twa­rza­nia da­nych.

e) prawo do wnie­sie­nia sprze­ciwu wo­bec prze­twa­rza­nia da­nych — sprze­ciw z uwagi na szcze­gólne sy­tu­acje. Ma Pani/​Pan także prawo zło­że­nia sprze­ciwu wo­bec prze­twa­rza­nia Pani/​Pana da­nych oso­bo­wych na pod­sta­wie praw­nie uza­sad­nio­nego in­te­resu w ce­lach in­nych, niż mar­ke­ting bez­po­średni, a także je­żeli prze­twa­rza­nie jest nam nie­zbędne do wy­ko­na­nia za­da­nia re­ali­zo­wa­nego w in­te­re­sie pu­blicz­nym. Po­winna Pani/​Powinien Pan wtedy wy­ka­zać szcze­gólną sy­tu­ację, która Pani/​Pana zda­niem uza­sad­nia za­prze­sta­nie przez nas prze­twa­rza­nia ob­ję­tego sprze­ci­wem. Prze­sta­niemy wów­czas prze­twa­rzać Pani/​Pana dane w tych ce­lach, chyba, że pod­stawy prze­twa­rza­nia przez nas Pani/​Pana da­nych są nie­zbędne wo­bec Pani/​Pana praw lub też, że Pani/​Pana dane są nam nie­zbędne do usta­le­nia, do­cho­dze­nia lub obrony rosz­czeń.

f) prawo do prze­no­sze­nia da­nych — ma Pani/​Pan prawo otrzy­mać od nas w ustruk­tu­ry­zo­wa­nym, po­wszech­nie uży­wa­nym for­ma­cie na­da­ją­cym się do od­czytu ma­szy­no­wego (np. for­mat „csv” dane oso­bowe do­ty­czące Pani/​Pana, które nam Pani/​Pan do­star­czyli na pod­sta­wie umowy lub zgody. Może nam Pani/​Pan także zle­cić prze­sła­nie tych da­nych bez­po­śred­nio in­nemu pod­mio­towi.

g) prawo do wnie­sie­nia skargi do or­ganu nad­zor­czego — je­żeli uważa Pani/​Pan, że prze­twa­rzamy Pani/​Pana dane oso­bowe nie­zgod­nie z pra­wem, może Pani/​Pan zło­żyć w tej spra­wie skargę do Pre­zesa Urzędu Ochrony Da­nych Oso­bo­wych.

h) prawo do cof­nię­cia zgody na prze­twa­rza­nie da­nych oso­bo­wych — w każ­dej chwili ma Pani/​Pan prawo cof­nąć swoją zgodę na prze­twa­rza­nie tych da­nych oso­bo­wych, które prze­twa­rzamy na pod­sta­wie Pani/​Pana zgody. Cof­nię­cie zgody nie bę­dzie wpły­wać na zgod­ność z pra­wem prze­twa­rza­nia, któ­rego do­ko­nano na pod­sta­wie Pani/​Pana zgody przed jej wy­co­fa­niem.

Z po­wyż­szych praw może Pani/​Pan sko­rzy­stać prze­sy­ła­jąc wnio­sek na po­wyż­szy ad­res ko­re­spon­den­cyjny lub na ad­res poczty elek­tro­nicz­nej: biegiemradom@​wp.​pl

10. In­for­ma­cja o do­bro­wol­no­ści po­da­nia da­nych oso­bo­wych oraz kon­se­kwen­cji ich nie po­da­nia.

Po­da­nie da­nych oso­bo­wych jest do­bro­wolne, jed­nakże nie­zbędne w celu przy­ję­cia w po­czet człon­ków Sto­wa­rzy­sze­nia „Bie­giem Ra­dom!”. Kon­se­kwen­cją nie­poda­nia da­nych oso­bo­wych wy­ma­ga­nych przez Sto­wa­rzy­sze­nie jest brak moż­li­wo­ści przy­ję­cia.

Pre­zes Za­rządu

Ta­de­usz Kra­ska