Po­ni­żej linki do po­szcze­gól­nych ga­le­rii zdjęć z na­szej im­prezy:

1 2023_CZERWIEC Start Pół­ma­ra­tonu Ra­dom­skiego Czerwca
https://​pho​tos​.app​.goo​.gl/​T​k​u​1​b​Q​v​5​G​A​L​9​ReNM7

2 Czerw­cowa Piątka
https://​pho​tos​.app​.goo​.gl/​S​Q​X​2​g​o​S​B​s​F​2​J​FeTc6

3 Pół­ma­ra­ton oko­lice 10-go ki­lo­me­tra
https://​pho​tos​.app​.goo​.gl/​H​6​c​u​9​y​i​f​p​K​X​h​Shor7

4 2023_CZERWIEC Kur­tyna wodna przy Placu Co­raz­ziego 10KM
https://​pho​tos​.app​.goo​.gl/​G​n​8​r​n​6​r​o​c​G​L​G​c4U1A

5 2023_CZERWIEC Na Placu Co­raz­ziego
https://​pho​tos​.app​.goo​.gl/​J​Z​3​g​u​q​N​x​s​U​V​u​YRjW6

6 2023_CZERWIEC Na­prze­ciwko bu­dynku Pre­zy­dium — Plac Co­raz­ziego
https://​pho​tos​.app​.goo​.gl/​t​g​B​m​N​S​n​T​q​H​f​M​c6Pz5

7 2023_CZERWIEC Na ulicy 25 Czerwca i da­lej do Hali Spor­to­wej, go­dzina 10.08
https://​pho​tos​.app​.goo​.gl/​E​4​f​W​M​c​27​P​t​H​V​884f8

8 2023_CZERWIEC META na hali, od go­dziny 10.21
https://​pho​tos​.app​.goo​.gl/​w​n​8​B​2​y​Q​K​n​H​5​h​VbfY6

9 2023_CZERWIEC ostat­nie me­try do METY tuż przed wbie­giem do Hali od godz. 10.44
https://​pho​tos​.app​.goo​.gl/​f​w​4​W​r​F​7​m​b​6​C​66vQE6

10 2023_CZERWIEC Ostat­nie 200metrów do METY na tle Hali Spor­to­wej godz. 11.01
https://​pho​tos​.app​.goo​.gl/​v​1​A​p​C​F​s​L​k​i​L​T​RXtc8

11 2013_CZERWIEC Wy­stępy Che­er­le­ade­rek po­prze­dza­jące de­ko­ra­cje
https://​pho​tos​.app​.goo​.gl/​L​P​f​i​H​q​v​x​u​a​q​731V97

12 2023_CZERWIEC De­ko­ra­cje Naj­lep­szych w XI Pół­ma­ra­to­nie Ra­dom
https://​pho​tos​.app​.goo​.gl/​Q​m​R​G​R​k​y​S​U​3​Q​2​igE97

13 2023_CZERWIEC Ostatni będą pierw­szymi 😉 koń­cowe mi­nuty biegu
https://​pho​tos​.app​.goo​.gl/​D​o​9​M​C​y​Z​T​n​f​B​c​fajm8