XI Pół­ma­ra­ton Ra­dom­skiego Czerwca ’76 prze­szedł do hi­sto­rii 🙂 Mamy na­dzieję, że wam się po­do­bało 😃 Pięk­nie dzię­ku­jemy wszyst­kim uczest­ni­kom, tak tym bie­gną­cym 21,1k jak i pró­bu­ją­cych za­przy­jaź­nić się z „Czerw­cową Piątką” 😉 także NW, dzię­ku­jemy też wszyst­kim któ­rzy po­mo­gli nam zor­ga­ni­zo­wać po raz ko­lejny to nie­zwy­kłe wy­da­rze­nie. Po­goda nie­spe­cjal­nie do­pi­sała, bo w czerwcu po­wi­nien być czerw­cowy upał i słońce na max, ale pew­nie w więk­szo­ści nam to wy­ba­czy­cie 😉, tym bar­dziej że meta na hali ozna­cza za­wsze przy­jemny chło­dek po tru­dach biegu. Jak zwy­kle na na­szych bie­gach, mo­że­cie li­czyć na mnó­stwo fo­tek, fil­mów czy in­nych mul­ti­me­diów, które sami ro­bimy, jak i ro­bią za­przy­jaź­nieni z nami re­por­te­rzy róż­nych ra­dom­skich me­diów, suk­ce­syw­nie bę­dziemy je wsta­wiać i udo­stęp­niać, spraw­dzaj­cie na fa­ce­bo­oku i stronce.