Zdjęcia - Strona Główna
Strona Główna
Zdjęcia

W tym miej­scu bę­dziemy suk­ce­syw­nie pu­bli­ko­wać ga­le­rie fo­to­gra­fii, przed­sta­wia­jące wy­da­rze­nia, osoby, miej­sca, zwią­zane z na­szym Pół­ma­ra­to­nem Ra­dom­skiego Czerwca 76.

Zdję­cia znaj­dzie­cie także na na­szych pro­fi­lach na fa­ce­bo­oku:
http://​www​.fa​ce​book​.com/​P​o​l​m​a​r​a​t​o​n​R​a​d​o​m​s​k​i​e​g​o​C​z​e​r​wca76
http://​fa​ce​book​.com/​b​i​e​g​i​e​m​radom

Kliknij obrazek by rozwinąć

Ostatni będą pierwszymi ;) końcowe minuty biegu

Ostatni będą pierwszymi 😉 końcowe minuty biegu

czer­wiec 26th, 2023

Ostatni będą pierw­szymi 😉 koń­cowe mi­nuty biegu..[…]

Dekoracje Najlepszych w XI Półmaratonie Radom

Dekoracje Najlepszych w XI Półmaratonie Radom

czer­wiec 26th, 2023

De­ko­ra­cje Naj­lep­szych w XI Pół­ma­ra­to­nie Ra­dom..[…]

Występy Cheerleaderek poprzedzające dekoracje

Występy Cheerleaderek poprzedzające dekoracje

czer­wiec 26th, 2023

Wy­stępy Che­er­le­ade­rek po­prze­dza­jące de­ko­ra­cje..[…]

Ostatnie 200metrów do METY na tle Hali Sportowej godz. 11.01

Ostatnie 200metrów do METY na tle Hali Sportowej godz. 11.01

czer­wiec 26th, 2023

Ostat­nie 200metrów do METY na tle Hali Spor­to­wej godz. 11.01[…]

ostatnie metry do METY tuż przed wbiegiem do Hali od godz. 10.44

ostatnie metry do METY tuż przed wbiegiem do Hali od godz. 10.44

czer­wiec 26th, 2023

ostat­nie me­try do METY tuż przed wbie­giem do Hali od godz. 10.44[…]

META na hali, od godziny 10.21

META na hali, od godziny 10.21

czer­wiec 26th, 2023

META na hali, od go­dziny 10.21[…]

Na ulicy 25 Czerwca i dalej do Hali Sportowej, godzina 10.08

Na ulicy 25 Czerwca i dalej do Hali Sportowej, godzina 10.08

czer­wiec 26th, 2023

Na ulicy 25 Czerwca i da­lej do Hali Spor­to­wej, go­dzina 10.08[…]

Naprzeciwko budynku Prezydium — Plac Corazziego

Naprzeciwko budynku Prezydium — Plac Corazziego

czer­wiec 26th, 2023

Na­prze­ciwko bu­dynku Pre­zy­dium — Plac Co­raz­ziego…[…]

Na Placu Corazziego 10KM..

Na Placu Corazziego 10KM..

czer­wiec 26th, 2023

Na Placu Co­raz­ziego 10KM..[…]

Kurtyna wodna przy Placu Corazziego 10KM

Kurtyna wodna przy Placu Corazziego 10KM

czer­wiec 26th, 2023

Kur­tyna wodna przy Placu Co­raz­ziego 10KM..[…]

Okolice 10-go kilometra półmaratonu..

Okolice 10-go kilometra półmaratonu..

czer­wiec 26th, 2023

Oko­lice 10-go ki­lo­me­tra pół­ma­ra­tonu..[…]

Czerwcowa Piątka

Czerwcowa Piątka

czer­wiec 26th, 2023

Czerw­cowa Piątka wy­star­to­wała kilka mi­nut po pół­ma­ra­to­nie…[…]

START 11. Półmaratonu Radomskiego Czerwca’76

START 11. Półmaratonu Radomskiego Czerwca’76

czer­wiec 26th, 2023

START 11. Pół­ma­ra­tonu Ra­dom­skiego Czerwca’76[…]

Dekoracje X Półmaratonu Radomskiego Czerwca’76

Dekoracje X Półmaratonu Radomskiego Czerwca’76

czer­wiec 30th, 2022

DE­KO­RA­CJE x Pół­ma­ra­tonu Ra­dom­skiego Czerwca’76[…]

META Radomskiego Półmaratonu od czasu brutto 2:09 do ostatniego zawodnika

META Radomskiego Półmaratonu od czasu brutto 2:09 do ostatniego zawodnika

czer­wiec 30th, 2022

META X Pół­ma­ra­tonu Ra­dom­skiego Czerwca ’76 od czasu brutto 2:09 do ostat­niego za­wod­nika[…]

Galeria Foto — Mila Radości Dumne Warchoły

Galeria Foto — Mila Radości Dumne Warchoły

czer­wiec 26th, 2022

Mila Ra­do­ści Ra­dom­skiego Czerwca ’76 — 25-06-2022[…]

Galeria foto — Półmaraton Radomskiego Czerwca’76 vol.2 by Wasyl Grabowski
Zdjęcia z drona

Zdjęcia z drona

li­piec 14th, 2021

[…]

Galeria foto — Półmaraton Radomskiego Czerwca’76 by Wasyl Grabowski
Galeria foto — Meta Półmaratonu od godz. 11.00−11.23
Galeria foto — Meta Półmaratonu od godziny 10.10−11.00
Galeria foto — Start Biegu 10KM — 27.06.2021

Galeria foto — Start Biegu 10KM27.06.2021

czer­wiec 28th, 2021

Start Biegu 10KM w ra­mach Pół­ma­ra­tonu Ra­dom­skiego Czerwca’7627.06.2021[…]