Zdjęcia | Strona Główna
Strona Główna
Zdjęcia

W tym miej­scu bę­dziemy suk­ce­syw­nie pu­bli­ko­wać ga­le­rie fo­to­gra­fii, przed­sta­wia­jące wy­da­rze­nia, osoby, miej­sca, zwią­zane z na­szym Pół­ma­ra­to­nem Ra­dom­skiego Czerwca 76.

Zdję­cia znaj­dzie­cie także na na­szych pro­fi­lach na fa­ce­bo­oku:

http://​www​.fa​ce​book​.com/​P​o​l​m​a​r​a​t​o​n​R​a​d​o​m​s​k​i​e​g​o​C​z​e​r​wca76

http://​fa​ce​book​.com/​b​i​e​g​i​e​m​radom