Półmaraton Radomskiego Czerwca '76
Strona Główna
Półmaraton Radomskiego Czerwca odbędzie się! W ograniczonej formie ale jednak — Tak w wersji wirtualnej jak i tradycyjnie. Zapraszamy do udziału w biegu wirtualnym bądź indywidualnie. Szczegóły poniżej.

ZA­PISY DO BIEGUTRA­DY­CYJ­NEGOGRU­PO­WEGO NAD ZA­LE­WEM ZA­MKNIĘTE (WY­CZER­PANY LI­MIT 150 OSÓB) NA­TO­MIAST DO WIR­TU­AL­NEGO WCIĄŻ OTWARTE

POD­STA­WOWE IN­FOR­MA­CJE:

BIEG GRU­POWY7 pę­tli nad za­le­wem Borki.

Start — 21.06 g.08.00OW MO­SiR Borki. Star­tu­jemy gru­pami po 15 osób w od­stę­pach 30 se­kun­do­wych.
Biuro za­wo­dów — za­wod­nicy z Ra­do­mia i po­wiatu ra­dom­skiego — od­biór pa­kie­tów w lo­kalu SBR! Trau­gutta 4648 so­bota 20.06 — g.12.0015.00.
— za­wod­nicy za­miej­scowi — od­biór pa­kie­tów — OW Borki — nie­dziela 21.0607.0007.30.
Obo­wiąz­kowe po­sia­da­nie ma­seczki, lub in­nej ochrony twa­rzy i nosa, oraz prze­strze­ga­nie ich no­sze­nia przy odl.<2m. Na tra­sie punkt je­dy­nie z wodą mi­ne­ralną. Po biegu — ba­ton ener­ge­tyczny.
Nie bę­dzie szatni i na­try­sków. Będą — de­po­zyt, to­a­lety i umy­walki.
Za­pisy — bieg gru­powy — za­mknięte (wy­ko­rzy­stany li­mit 150 zaw.)
bieg wir­tu­alny — otwarte

UWAGA! OSOBY KTÓRE OPŁA­CIŁY STARTCZA­SIE PRZED PAN­DE­MIĄ DO­STAŁY MOŻ­LI­WOŚĆ WY­BORU CO ZRO­BIĆ Z WPI­SO­WYMNIE BYŁY AU­TO­MA­TYCZ­NIE PRZE­PI­SY­WANE NA START NA BOR­KACH! JE­ŚLI TAKA OSOBA CHCIAŁA WZIĄĆ UDZIAŁ W BIEGU /W PÓŁ­MA­RA­TO­NIE NA BORKACH/, ALBOBIEGU WIR­TU­AL­NYM, MU­SIAŁA ZGŁO­SIĆ DO NAS TEN FAKT MA­ILOWO! O CZYM SZE­ROKO WCZE­ŚNIEJ IN­FOR­MO­WA­LI­ŚMY.

Zgod­nie z pier­wot­nymi za­ło­że­niami spo­ty­kamy się na VIII Pół­ma­ra­to­nie Ra­dom­skiego Czerwca’76 w dniu 21 czerwca.
Pod­sta­wowe in­for­ma­cje — bieg od­bę­dzie się na obiek­tach Miej­skiego Ośrodka Sportu i Re­kre­acji na Bor­kach. Li­mit uczest­ni­ków tego wa­riantu biegu wy­nosi 150 osób. Start o go­dzi­nie 08.00.
W biegu wir­tu­al­nym li­mit nie obo­wią­zuje.
Pa­kiety — w obu wa­rian­tach — me­dal, ko­szulka. Dla star­tu­ją­cych w ry­wa­li­za­cji bez­po­śred­niej oko­licz­no­ściowe szkla­neczki i pu­chary dla naj­lep­szych.

Te­go­roczny pół­ma­ra­ton or­ga­ni­zu­jemy wspól­nie z MO­SIR Ra­dom, a spon­so­rem stra­te­gicz­nym — nie­za­wod­nie od lat jest TREND GLASS. Przed­sta­wiamy me­dal i ko­szulki te­go­rocz­nego pół­ma­ra­tonu. ZA­PRA­SZAMY!!

Za­wody roz­gry­wane wir­tu­al­nie, po­le­gają na po­ko­na­niu dy­stansu pół­ma­ra­tonu, sa­mo­dziel­nym zmie­rze­niu czasu, i przy­sła­niu na ad­res ma­ilowy or­ga­ni­za­tora ( biegiemradom@​wp.​pl ) , ja­kie­goś po­twier­dze­nia tego faktu, może to być zrzut trasy z en­do­mondo lub in­nej apli­ka­cji, może być zdję­cie po biegu, lub oba ta­kie po­twier­dze­nia. Po­winno się to od­być w ter­mi­nie 1230 czerwca 2020 roku, miej­sce startu i mety wy­bie­rane jest do­wol­nie wg pre­fe­ren­cji za­wod­nika, nie ma li­mitu cza­so­wego. Me­dale pa­miąt­kowe , ko­szulki tech­niczne prze­wi­dziane są dla wszyst­kich uję­tych na li­ście star­to­wej, któ­rzy ukoń­czą bieg. Pa­kiety star­towe – me­dal, ko­szulka, nu­mer star­towy — zo­staną prze­słane do dnia 15.07 na ad­res po­dany w zgło­sze­niu, pro­szę spraw­dzić czy w trak­cie wpi­sy­wa­nia da­nych do zgło­sze­nia zo­stały one po­praw­nie po­dane.

VIII PÓŁMARATON RADOMSKIEGO CZERWCA76

WIR­TU­AL­NIE

1230 czerwca 2020

ZAPISY TUTAJ!

REGULAMIN BIEGU WIRTUALNEGO

_______

Do startu Pół­ma­ra­tonu Ra­dom­skiego Czerwca ’76 po­zo­stało już tylko…

_______

Ra­dom­ski Pół­ma­ra­ton z wielu wzglę­dów jest bar­dzo in­te­re­su­jącą im­prezą. Ten bieg jak to na­zy­wamy „z hi­sto­rią w tle” ma upa­mięt­nić wy­da­rze­nia Ra­dom­skiego Czerwca ‘76, ro­bot­ni­czego zrywu i walki o wol­ność Pol­ski. W każ­dej edy­cji wy­róż­niała go cie­kawa trasa przez cen­trum mia­sta, meta i start przy no­wo­cze­snym sta­dio­nie lek­ko­atle­tycz­nym, cie­kawy pa­kiet star­towy, przy nie­wy­gó­ro­wa­nej opła­cie za start, nie­po­wta­rzalna at­mos­fera, oraz wielka sa­tys­fak­cja na me­cie. Tym więk­sza, że w czerw­co­wym słońcu nie za­wsze było to lek­kie ła­twe i przy­jemne i wy­ma­gało wię­cej wy­siłku niż zwy­kle.

Tro­chę hi­sto­rii.. Ra­dom­ski Czer­wiec.

44 lata temu, 25 czerwca 1976 r. na ulice Ra­do­mia wy­szło po­nad 20 ty­sięcy ro­bot­ni­ków, by za­pro­te­sto­wać prze­ciwko dra­stycz­nym i ruj­nu­ją­cym ich do­mowe bu­dżety pod­wyż­kom cen żyw­no­ści. Ro­bot­ni­czy bunt, choć roz­pę­dzony przez mi­li­cję, zmu­sił jed­nak wła­dze do wy­co­fa­nia się z pod­wy­żek i – co rów­nie ważne – do­pro­wa­dził do po­wsta­nia sze­regu ugru­po­wań opo­zy­cyj­nych, które pro­te­sto­wały prze­ciwko bru­tal­nym re­pre­sjom, ja­kie spo­tkały uczest­ni­ków ma­ni­fe­sta­cji. W ten spo­sób ra­dom­ski Czer­wiec 1976 wpi­sał się na trwałe w naj­now­szą hi­sto­rię Pol­ski jako ko­lejny z „pol­skich mie­sięcy” i dziś już nikt nie ma wąt­pli­wo­ści, że przy­bli­żał Po­la­ków do od­zy­ska­nia peł­nej wol­no­ści i su­we­ren­no­ści.

Wydarzenia radomskie - Czerwiec 1976 roku