Półmaraton Radomskiego Czerwca '76
Strona Główna
Dziękujemy wszystkim uczestnikom Półmaratonu Radomskiego Czerwca Zapraszamy do przejrzenia galerii foto oraz filmów na stronie!

IX PÓŁMARATON RADOMSKIEGO CZERWCA76

27 czerwca 2021

WYNIKI TUTAJ!

REGULAMIN

_______

MILA RADOŚCI — DUMNE WARCHOŁY

26 czerwca 2021

WYNIKI TUTAJ!

REGULAMIN

_______

Do startu Pół­ma­ra­tonu Ra­dom­skiego Czerwca ’76 po­zo­stało już tylko…

_______

Ra­dom­ski Pół­ma­ra­ton z wielu wzglę­dów jest bar­dzo in­te­re­su­jącą im­prezą. Ten bieg jak to na­zy­wamy „z hi­sto­rią w tle” ma upa­mięt­nić wy­da­rze­nia Ra­dom­skiego Czerwca ‘76, ro­bot­ni­czego zrywu i walki o wol­ność Pol­ski. W każ­dej edy­cji wy­róż­niała go cie­kawa trasa przez cen­trum mia­sta, meta i start przy no­wo­cze­snym sta­dio­nie lek­ko­atle­tycz­nym, cie­kawy pa­kiet star­towy, przy nie­wy­gó­ro­wa­nej opła­cie za start, nie­po­wta­rzalna at­mos­fera, oraz wielka sa­tys­fak­cja na me­cie. Tym więk­sza, że w czerw­co­wym słońcu nie za­wsze było to lek­kie ła­twe i przy­jemne i wy­ma­gało wię­cej wy­siłku niż zwy­kle.

Tro­chę hi­sto­rii.. Ra­dom­ski Czer­wiec.

45 lat temu, 25 czerwca 1976 r. na ulice Ra­do­mia wy­szło po­nad 20 ty­sięcy ro­bot­ni­ków, by za­pro­te­sto­wać prze­ciwko dra­stycz­nym i ruj­nu­ją­cym ich do­mowe bu­dżety pod­wyż­kom cen żyw­no­ści. Ro­bot­ni­czy bunt, choć roz­pę­dzony przez mi­li­cję, zmu­sił jed­nak wła­dze do wy­co­fa­nia się z pod­wy­żek i – co rów­nie ważne – do­pro­wa­dził do po­wsta­nia sze­regu ugru­po­wań opo­zy­cyj­nych, które pro­te­sto­wały prze­ciwko bru­tal­nym re­pre­sjom, ja­kie spo­tkały uczest­ni­ków ma­ni­fe­sta­cji. W ten spo­sób ra­dom­ski Czer­wiec 1976 wpi­sał się na trwałe w naj­now­szą hi­sto­rię Pol­ski jako ko­lejny z „pol­skich mie­sięcy” i dziś już nikt nie ma wąt­pli­wo­ści, że przy­bli­żał Po­la­ków do od­zy­ska­nia peł­nej wol­no­ści i su­we­ren­no­ści.

Wydarzenia radomskie - Czerwiec 1976 roku