Półmaraton Radomskiego Czerwca '76
Strona Główna
Zapraszamy do udziału w XII Półmaratonie Radomskiego Czerwca ’76 i imprezach towarzyszących

XII PÓŁMARATON RADOMSKIEGO CZERWCA76

CZERWCOWA PIĄTKA

16 czerwca 2024

ZAPISY TUTAJ!

REGULAMIN

_______

MILA RADOŚCI — DUMNE WARCHOŁY

BIEGI DZIECI

15 czerwca 2024

ZAPISY TUTAJ!

REGULAMIN

_______

Do startu ko­lej­nego Pół­ma­ra­tonu Ra­dom­skiego Czerwca ’76 po­zo­stało już tylko…

18 Czerwca 2023

_______

Ra­dom­ski Pół­ma­ra­ton z wielu wzglę­dów jest bar­dzo in­te­re­su­jącą im­prezą. Ten bieg jak to na­zy­wamy „z hi­sto­rią w tle” ma upa­mięt­nić wy­da­rze­nia Ra­dom­skiego Czerwca ‘76, ro­bot­ni­czego zrywu i walki o wol­ność Pol­ski. W każ­dej edy­cji wy­róż­niała go cie­kawa trasa przez cen­trum mia­sta, meta i start przy no­wo­cze­snym sta­dio­nie lek­ko­atle­tycz­nym, cie­kawy pa­kiet star­towy, przy nie­wy­gó­ro­wa­nej opła­cie za start, nie­po­wta­rzalna at­mos­fera, oraz wielka sa­tys­fak­cja na me­cie. Tym więk­sza, że w czerw­co­wym słońcu nie za­wsze było to lek­kie ła­twe i przy­jemne i wy­ma­gało wię­cej wy­siłku niż zwy­kle.

Tro­chę hi­sto­rii.. Ra­dom­ski Czer­wiec.

47 lat temu, 25 czerwca 1976 r. na ulice Ra­do­mia wy­szło po­nad 20 ty­sięcy ro­bot­ni­ków, by za­pro­te­sto­wać prze­ciwko dra­stycz­nym i ruj­nu­ją­cym ich do­mowe bu­dżety pod­wyż­kom cen żyw­no­ści. Ro­bot­ni­czy bunt, choć roz­pę­dzony przez mi­li­cję, zmu­sił jed­nak wła­dze do wy­co­fa­nia się z pod­wy­żek i – co rów­nie ważne – do­pro­wa­dził do po­wsta­nia sze­regu ugru­po­wań opo­zy­cyj­nych, które pro­te­sto­wały prze­ciwko bru­tal­nym re­pre­sjom, ja­kie spo­tkały uczest­ni­ków ma­ni­fe­sta­cji. W ten spo­sób ra­dom­ski Czer­wiec 1976 wpi­sał się na trwałe w naj­now­szą hi­sto­rię Pol­ski jako ko­lejny z „pol­skich mie­sięcy” i dziś już nikt nie ma wąt­pli­wo­ści, że przy­bli­żał Po­la­ków do od­zy­ska­nia peł­nej wol­no­ści i su­we­ren­no­ści.

Wydarzenia radomskie - Czerwiec 1976 roku