MOC ATRAK­CJI DLA MA­ŁYCH I DU­ŻYCH, PRZY OKA­ZJI BIE­GÓW DZIECIBIEGU RA­DO­ŚCI — DUMNE WAR­CHOŁY JUŻ W SO­BOTĘ 18 CZERWCA OD G.16.00! WRAZ Z FIRMĄ KLAUN POL­SKA, PRZY­GO­TO­WA­LI­ŚMY CAŁY SZE­REG ATRAK­CJI, KTÓ­RYCH WY­KAZ PO­NI­ŻEJ!
- Klauny i klau­ninki ro­bią dla dzieci zwie­rzątka z ba­lo­ni­ków
- Klauny i klau­ninki ma­lują bu­zie spe­cjal­nymi farb­kami
- Klauny i klau­ninki ro­bią ogromne bańki my­dlane, prak­tycz­nie po­ka­zu­jąc i ucząc dzieci je ro­bić
- Klauny i klau­ninki w spe­cjal­nych grach i za­ba­wach z naj­mniej­szymi dziećmi
- Klauny i klau­ninki bu­dują ogromne puz­zle
Po­nadto ak­tyw­nie:
- Star­tu­jemy w klau­nin­ko­wym to­rze prze­szkód
- Ści­gamy się na osioł­kach i szczu­deł­kach
Oprócz tego bę­dzie:
- zjeż­dżal­nia ŻABA
- za­mek do ska­ka­nia
- za­mek do skakania2
- za­mek do ska­ka­nia mały
- wata cu­krowa dla dzieci
ZA­PRA­SZAMY! PRZYJDŹ­CIE Z DZIE­CIA­KAMI KO­NIECZ­NIE!
Na miej­scu mo­że­cie za­pi­sać dzieci na ja­kiś bieg, sa­memu wziąć udział w Biegu Ra­do­ści o 19.15, lub po pro­stu tylko przyjść po­pa­trzeć.
Star­tu­jący w Biegu Głów­nym w nie­dzielę, mogą od 16.00 ode­brać pa­kiet na ten bieg, za­chę­camy także do udziału w Biegu Ra­do­ści, który świet­nie po­służy jako tre­ning przed tym na­stęp­nego dnia 😉
KLAUN POLSKA MOSIR [800x600]

Za­chę­camy do za­pi­sy­wa­nia się na:
BIEG RA­DO­ŚCI-DUMNE WAR­CHOŁY (so­bota g.19.15)
http://​on​line​.da​ta​sport​.pl/​z​a​p​i​s​y​/​p​o​r​t​a​l​/​z​a​w​o​d​y​.​p​h​p​?​z​a​w​o​d​y​=2305

BIEGI DZIECI (so­bota OD g.16.00)
http://​on​line​.da​ta​sport​.pl/​z​a​p​i​s​y​/​p​o​r​t​a​l​/​z​a​w​o​d​y​.​p​h​p​?​z​a​w​o​d​y​=2305

BIEG GŁÓWNY (nie­dziela g.10.00)
http://​on​line​.da​ta​sport​.pl/​z​a​p​i​s​y​/​p​o​r​t​a​l​/​z​a​w​o​d​y​.​p​h​p​?​z​a​w​o​d​y​=2074

PRO­SIMYZA­PI­SY­WA­NIE ON­LINE! UŁA­TWIA TO PRACĘ NAM, A WAM GWA­RAN­TUJE ŻE NIE BĘ­DZIE­CIE STAĆ W KO­LEJ­KACH DE­NER­WU­JĄC SIĘ ŻE WOLNO IDZIE! 😉

UWAGA! ELEK­TRO­NICZNY PO­MIAR CZASU PRO­WA­DZONY BĘ­DZIE NA WSZYST­KICH SO­BOT­NICH BIE­GACH!

RE­GU­LA­MIN SO­BOTA: http://biegiemradom.pl/wp-content/uploads/2016/03/IV-PM76-Regulaminy-Bieg-Rado%C5%9Bci-Biegi-Dzieci.pdf

RE­GU­LA­MIN NIE­DZIELA: http://biegiemradom.pl/wp-content/uploads/2016/01/IV-PM76-REGULAMIN1.-B.Glowny-.pdf

WWW: http://​po​lma​ra​ton​ra​dom​.pl/

FA­CE­BOOK: https://​www​.fa​ce​book​.com/​P​o​l​m​a​r​a​t​o​n​R​a​d​o​m​s​k​i​e​g​o​C​z​e​r​wca76