Jeśli szu­kacie zdjęć z na­szej im­prezy, pa­mię­tajcie, że nie są one pre­zen­to­wane na głównej stronie, tylko w dziale ZDJĘCIA oraz w dziale AK­TU­AL­NOŚCI gdzie suk­ce­sywnie po­ja­wiać się będą nowe, warto więc od czasu do czasu wła­śnie tam sprawdzać..

W trakcie im­prezy oprócz na­szych fo­to­grafów, zdjęcia ro­biły jeszcze inne osoby, po­sta­ramy się ze­brać linki do opu­bli­ko­wa­nych przez nie wła­snych ga­lerii zdjęć, aby uła­twić wam szu­kanie 😉 wkrótce także za­mie­ścimy na stronie filmy. Więk­szość tego ma­te­riału opu­bli­ko­wane jest już na na­szym pro­filu na fa­ce­booku, na­to­miast na stronie www wszystko za­miesz­czamy zaraz po opu­bli­ko­waniu tam.

Po­niżej ak­tu­alny zasób fotek z 2016 roku.

Kliknij ob­razek by rozwinąć

Galeria zdjęć — DEKORACJE

Ga­leria zdjęć — DEKORACJE

Czer­wiec 21st, 2016

Ga­leria zdjęć — DE­KO­RACJE[…]

Galeria zdjęć — NA MECIE od czasu 2:25 do końca

Ga­leria zdjęć — NA MECIE od czasu 2:25 do końca

Czer­wiec 21st, 2016

Ga­leria zdjęć — NA MECIE od czasu 2:25 do końca […]

Galeria zdjęć — NA MECIE od czasu 2:15 do 2:25

Ga­leria zdjęć — NA MECIE od czasu 2:15 do 2:25

Czer­wiec 21st, 2016

Ga­leria zdjęć — NA MECIE od czasu 2:15 do 2:25[…]

Galeria zdjęć — NA MECIE od czasu 2:01 do 2:15

Ga­leria zdjęć — NA MECIE od czasu 2:01 do 2:15

Czer­wiec 21st, 2016

Ga­leria zdjęć - NA MECIE od czasu 2:01 do 2:15[…]

Galeria zdjęć — NA MECIE od czasu 1:47 do 2:01

Ga­leria zdjęć — NA MECIE od czasu 1:47 do 2:01

Czer­wiec 21st, 2016

Ga­leria zdjęć - NA MECIE od czasu 1:47 do 2:01[…]

Galeria zdjęć — NA MECIE od czasu 1:37 do 1:47

Ga­leria zdjęć — NA MECIE od czasu 1:37 do 1:47

Czer­wiec 21st, 2016

Ga­leria zdjęć — Start Pół­ma­ra­tonu[…]

Galeria zdjęć — NA MECIE — Najlepsza setka

Ga­leria zdjęć — NA MECIE — Naj­lepsza setka

Czer­wiec 21st, 2016

Ga­leria zdjęć — NA MECIE — Naj­lepsza setka[…]

Galeria zdjęć — START PÓŁMARATONU

Ga­leria zdjęć — START PÓŁMARATONU

Czer­wiec 21st, 2016

Ga­leria zdjęć — Start Pół­ma­ra­tonu […]

Galeria zdjęć — ROZGRZEWKA

Ga­leria zdjęć — ROZGRZEWKA

Czer­wiec 21st, 2016

Ga­leria zdjęć — Roz­grzewka przed startem[…]

Byliście Mega!

By­li­ście Mega!

Czer­wiec 19th, 2016

BY­LI­ŚCIE MEGA MEGA MEGA! Mimo tak nie­ła­twych wa­runków, da­li­ście świetnie radę! To Czerwca Pół­ma­raton[…]