Je­śli szu­ka­cie zdjęć z na­szej im­prezy, pa­mię­taj­cie, że nie są one pre­zen­to­wane na głów­nej stro­nie, tylko w dziale ZDJĘ­CIA oraz w dziale AK­TU­AL­NO­ŚCI gdzie suk­ce­syw­nie po­ja­wiać się będą nowe, warto więc od czasu do czasu wła­śnie tam spraw­dzać..

W trak­cie im­prezy oprócz na­szych fo­to­gra­fów, zdję­cia ro­biły jesz­cze inne osoby, po­sta­ramy się ze­brać linki do opu­bli­ko­wa­nych przez nie wła­snych ga­le­rii zdjęć, aby uła­twić wam szu­ka­nie 😉 wkrótce także za­mie­ścimy na stro­nie filmy. Więk­szość tego ma­te­riału opu­bli­ko­wane jest już na na­szym pro­filu na fa­ce­bo­oku, na­to­miast na stro­nie www wszystko za­miesz­czamy za­raz po opu­bli­ko­wa­niu tam.

Po­ni­żej ak­tu­alny za­sób fo­tek z 2016 roku.

Kliknij obrazek by rozwinąć

Galeria zdjęć — DEKORACJE

Galeria zdjęć — DEKORACJE

czer­wiec 21st, 2016

Ga­le­ria zdjęć — DE­KO­RA­CJE[…]

Galeria zdjęć — NA MECIE od czasu 2:25 do końca

Galeria zdjęć — NA MECIE od czasu 2:25 do końca

czer­wiec 21st, 2016

Ga­le­ria zdjęć — NA ME­CIE od czasu 2:25 do końca […]

Galeria zdjęć — NA MECIE od czasu 2:15 do 2:25

Galeria zdjęć — NA MECIE od czasu 2:15 do 2:25

czer­wiec 21st, 2016

Ga­le­ria zdjęć — NA ME­CIE od czasu 2:15 do 2:25[…]

Galeria zdjęć — NA MECIE od czasu 2:01 do 2:15

Galeria zdjęć — NA MECIE od czasu 2:01 do 2:15

czer­wiec 21st, 2016

Ga­le­ria zdjęć — NA ME­CIE od czasu 2:01 do 2:15[…]

Galeria zdjęć — NA MECIE od czasu 1:47 do 2:01

Galeria zdjęć — NA MECIE od czasu 1:47 do 2:01

czer­wiec 21st, 2016

Ga­le­ria zdjęć — NA ME­CIE od czasu 1:47 do 2:01[…]

Galeria zdjęć — NA MECIE od czasu 1:37 do 1:47

Galeria zdjęć — NA MECIE od czasu 1:37 do 1:47

czer­wiec 21st, 2016

Ga­le­ria zdjęć — Start Pół­ma­ra­tonu[…]

Galeria zdjęć — NA MECIE — Najlepsza setka

Galeria zdjęć — NA MECIE — Najlepsza setka

czer­wiec 21st, 2016

Ga­le­ria zdjęć — NA ME­CIE — Naj­lep­sza setka[…]

Galeria zdjęć — START PÓŁMARATONU

Galeria zdjęć — START PÓŁMARATONU

czer­wiec 21st, 2016

Ga­le­ria zdjęć — Start Pół­ma­ra­tonu […]

Galeria zdjęć — ROZGRZEWKA

Galeria zdjęć — ROZGRZEWKA

czer­wiec 21st, 2016

Ga­le­ria zdjęć — Roz­grzewka przed star­tem[…]

Byliście Mega!

Byliście Mega!

czer­wiec 19th, 2016

BY­LI­ŚCIE MEGA MEGA MEGA! Mimo tak nie­ła­twych wa­run­ków, da­li­ście świet­nie radę! To Czerwca Pół­ma­ra­ton[…]