Aktualności | Strona Główna
Strona Główna
Aktualności

Ak­tu­alne wiadomości

Kliknij ob­razek by rozwinąć

Biegi dzieci

Biegi dzieci

Czer­wiec 14th, 2019

Już jutro (15.06) w ra­mach ob­chodów ko­lejnej rocz­nicy wy­da­rzeń Ra­dom­skiego Czerwca ’76 od­będą się […]

Informacje

In­for­macje

Czer­wiec 13th, 2019

W związku z wie­loma py­ta­niami przy­po­mi­namy: Biuro za­wodów czynne jest w na­stę­pu­ją­cych go­dzi­nach: –[…]

Tegoroczne nowości

Te­go­roczne nowości

Czer­wiec 10th, 2019

W sto­sunku do po­przed­nich edycji Pół­ma­ra­tonu, w roku 2019 mamy kilka zmian, tak trasy jak i ter­minów[…]

W Radio Plus

W Radio Plus

Czer­wiec 8th, 2019

Prze­czy­tajcie, po­słu­chajcie ob­szer­nego wy­wiadu, o na­szej im­prezie w Radio Plus… https://radiopl[…]

Zapisy

Za­pisy

Kwie­cień 4th, 2019

Za­chę­camy do wcze­śniej­szego za­pi­sania się na naszą im­prezę, dzięki czemu można nieco za­osz­czę­dzić, b[…]

Zawodnicy biegnący ulicą Zbrowskiego, później czołówka na Słowackiego
Wolontariusze Półmaratonu Radomskiego Czerwca | 24.06.2018
Zdjęcia autorstwa Wojciecha Ługowskiego — 6.Półmaraton Radomskiego Czerwca ’76 | 24-​06-​2018
DEKORACJE — 6.Półmaraton Radomskiego Czerwca ’76 | 24-​06-​2018
Meta Półmaratonu od czasu 2:00 do ostatniego zawodnika | 24-​06-​2018
Meta Półmaratonu od czasu 1:30 do 2:00 | 24-​06-​2018
DZIĘKUJEMY!

DZIĘ­KU­JEMY!

Czer­wiec 27th, 2018

6. Pół­ma­raton Ra­dom­skiego Czerwca ’76 prze­szedł już do hi­storii. Po­zo­stały zdjęcia i wspo­mnienia. […]

Kenijczyk pierwszy

Ke­nij­czyk pierwszy

Czer­wiec 24th, 2018

Kyeva Co­smas Mu­tuku z Kenii z czasem 01:07:27 zwy­ciężył w VI Pół­ma­ra­tonie Ra­dom­skiego Czerwca 7[…]

Program zawodów

Pro­gram zawodów

Czer­wiec 24th, 2018

Przy­po­mi­namy pro­gram Nie­dziela 24.06.2018r. godz. 7.00 – otwarcie biura za­wodów — re­je­stracja i[…]

Dumne Warchoły

Dumne War­choły

Czer­wiec 23rd, 2018

Za­pra­szamy do obej­rzenia za­pisu fil­mo­wego z mety dzi­siej­szego Biegu Ra­dości — Dumne War­choły 2018. P[…]