Półmaraton Radomskiego Czerwca '76
Strona Główna
Serdecznie Witamy i Zapraszamy!
Półmaraton Radom 0

Za­pra­szamy do udziału w ósmej już edycji ra­dom­skiego pół­ma­ra­tonu. Ta in­te­re­su­jąca im­preza, bieg jak to na­zy­wamy „z hi­storią w tle” ma upa­miętnić wy­da­rzenia Ra­dom­skiego Czerwca ‘76, ro­bot­ni­czego zrywu i walki o wol­ność Polski. Cie­kawa trasa przez cen­trum miasta, meta i start przy no­wo­cze­snym sta­dionie lek­ko­atle­tycznym, nie­wy­gó­ro­wany limit cza­sowy, cie­kawy pa­kiet star­towy, wy­sokie na­grody fi­nan­sowe dla zwy­cięzców, to tylko część z po­wodów, dla któ­rych ko­niecznie po­wi­nieneś roz­ważyć swój udział tutaj. Go­rąco za­chę­camy, zgłoś się już dziś!

VIII PÓŁ­MA­RATON RA­DOM­SKIEGO CZERWCA76

2021 czerwca 2020

ZA­PISY TUTAJ!

RE­GU­LAMIN BIEGU GŁÓWNEGO

RE­GU­LAMIN BIEGÓW TO­WA­RZY­SZĄ­CYCH
VIII PRC76 — Mila Ra­dości — Dumne War­choły
oraz Biegi Dzieci i Młodzieży

_​_​_​_​_​_​_​

Do startu Pół­ma­ra­tonu Ra­dom­skiego Czerwca ’76 po­zo­stało już tylko…

_​_​_​_​_​_​_​

Trochę hi­storii.. Ra­domski Czerwiec.

44 lata temu, 25 czerwca 1976 r. na ulice Ra­domia wy­szło ponad 20 ty­sięcy ro­bot­ników, by za­pro­te­stować prze­ciwko dra­stycznym i ruj­nu­jącym ich do­mowe bu­dżety pod­wyżkom cen żyw­ności. Ro­bot­niczy bunt, choć roz­pę­dzony przez mi­licję, zmusił jednak władze do wy­co­fania się z pod­wyżek i – co równie ważne – do­pro­wa­dził do po­wstania sze­regu ugru­powań opo­zy­cyj­nych, które pro­te­sto­wały prze­ciwko bru­talnym re­pre­sjom, jakie spo­tkały uczest­ników ma­ni­fe­stacji. W ten sposób ra­domski Czer­wiec 1976 wpisał się na trwałe w naj­nowszą hi­storię Polski jako ko­lejny z „pol­skich mie­sięcy” i dziś już nikt nie ma wąt­pli­wości, że przy­bliżał Po­laków do od­zy­skania pełnej wol­ności i suwerenności.

Wydarzenia radomskie - Czerwiec 1976 roku