Sy­tu­acja w ja­kiej przy­szło nam or­ga­ni­zo­wać na­szą im­prezę po­wo­duje nie­stety wiele nie­do­cią­gnięć szcze­gól­nie w za­kre­sie pełnej in­for­ma­cji, w róż­nych miej­scach ( strony in­ter­ne­towe; Fb) po­mie­szane są in­for­ma­cje nie­ak­tu­alne z bie­żą­cymi. Po­sta­ram się parę istot­nych in­for­ma­cji prze­ka­zać -
1) Bieg gru­powy — obo­wią­zuje re­gu­la­min VIII PMRCz’76 — wir­tu­alny , wraz z za­łącz­ni­kiem.
— start 21.06 g.08.00- 6 pę­tli wo­kół za­lewu; kat.wiek. co 10 lat; sta­tu­etki 13 open; 1 — kat.wiek. , pa­kiet — ko­szulka, me­dal, szkla­neczki, nu­mer star­towy
— woda mi­ne­ralna, ba­ton ener­ge­tyczny ; brak szatni i na­try­sków
— od­biór pa­kie­tów — Ra­dom i oko­lica — so­bota g.1215 — lo­kal Trau­gutta 4648 ; po­zo­stali — nie­dziela — g.7.007.30
— obo­wią­zek sto­so­wa­nia ogól­nych za­sad ochrony twa­rzy i nosa
— za­pisy za­koń­czone
— od­biór za in­nego uczest­nika — moż­liwy z do­ku­men­tem (upo­waż­nie­niem) po­bra­nym z pa­nelu za­pi­sów do biegu

2) Bieg wir­tu­alny — - ter­min 12.0630.06 ‚za­pisy da­lej ak­tu­alne
— pa­kiet — me­dal; ko­szulka; nu­mer star­towy ‑do po­bra­nia z pa­nelu za­pi­sów
— kla­sy­fi­ka­cja koń­cowa — nie­ofi­cjalna
— na biegiemradom@​wp.​pl prze­sy­ła­cie „ra­port” z biegu — forma do­wolna
— pa­kiety do od­bioru w lo­kalu Trau­gutta 4648 (pon.1012 ; śr. i pt.- 1719) , za­miej­scowi — wy­syłka suk­ce­sywna do 15.07