W Radio Plus

W Radio Plus

Przeczytajcie, posłuchajcie obszernego wywiadu, o naszej imprezie w Radio Plus… https://radioplus.com.pl/sport/vii-edycja-polmaratonu-radomskiego-czerwca-76-38397 VII Półmaraton Radomskiego Czerwca 76′ 04 czerwiec 2019 / Tekst Monika Nowakowska To jedna z najpopularniejszych imprez biegowych w Radomiu i regionie – Stowarzyszenie…

DZIĘKUJEMY!

DZIĘKUJEMY!

6. Półmaraton Radomskiego Czerwca ’76 przeszedł już do historii. Pozostały zdjęcia i wspomnienia. Ale warto jeszcze choć na chwilę po­wrócić do mi­nio­nego week­endu, aby po­dzię­kować tym, bez któ­rych ta im­preza by się nie od­była. Wielu…

Galerie foto

Galerie foto

  Jeśli jeszcze nie zauważyliście, informujemy, że w dziale galerie zdjęć, znajdziecie większość fotografii publikowanych przez nas, w zdecydowanie lepszej jakości niż w innych miejscach. NASZE GALERIE ZDJĘĆ   Także wszystkie filmy z tegorocznej edycji,…

Podziękowania

Podziękowania

Jak było – pić i jeść trzeba.   Parę dni minęło od 5.PM’76 – pora na krótkie chociażby podsumowania, podziękowania. Trasa – na trasiemieliśmyzorganizowane 8 punktów – 4 nawadniania (woda + gąbki)                     i 4 odżywcze…

Sponsorzy

Sponsorzy

Drodzy Bie­gacze! Wie­lo­krotnie do­sta­wa­liśmy od Was opinie zwrotne wy­ra­ża­jące za­do­wo­lenie do­ty­czące or­ga­ni­zacji Pół­ma­ra­tonu Ra­dom­skiego Czerwca 76. Do­ty­czyły one wielu jego skła­do­wych, po­cząwszy od pracy biura, po ozna­czenie trasy, jej prze­bieg, za­war­tości pa­kietu star­to­wego, pracy wo­lon­ta­riuszy, itp….

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi

Py­tacie o różne kwe­stie zwią­zane z 5. Pół­ma­ra­tonem Ra­dom­skiego Czerwca ’76. Przy­go­to­wa­liśmy dla Was dział naj­czę­ściej za­da­wa­nych pytań i od­po­wiedzi na nie: 1) Czy moja opłata jest już zaksięgowana? Lista zgło­szeń za­wiera tylko na­zwiska osób w…