Mamy pierw­szego fo­to­re­por­tera 2. Pół­ma­ra­tonu Ra­dom­skiego Czerwca’76. Jako pierw­sza zgło­siła się Oli­wia Ma­dej. Za­chę­camy ko­lej­nych mi­ło­śni­ków fo­to­gra­fii i bie­ga­nia.

Oli­wia jest uczen­nicą Pu­blicz­nego Gim­na­zjum nr 22 w Ra­do­miu. Pa­sję do bie­ga­nia odzie­dzi­czyła po ta­cie, Ar­tu­rze, który sys­te­ma­tycz­nie star­tuje w bie­gach dłu­go­dy­stan­so­wych. Oli­wia też ma na kon­cie kilka star­tów. Po­bie­gła mię­dzy in­nymi w Biegu Ka­zi­ków i Sło­necz­nym Biegu. Lubi rów­nież fo­to­gra­fo­wać. Pre­zen­tu­jemy zdję­cia Oli­wii, które wy­ko­nała w cza­sie ubie­gło­rocz­nego Pół­ma­ra­tonu Ra­dom­skiego Czerwca’76. Mamy na­dzieję, że fo­to­gra­fie z nie­dziel­nego biegu będą rów­nie udane.

Mo­że­cie jesz­cze do­łą­czyć do Oli­wii. Na chęt­nych, któ­rzy chcą zo­stać fo­to­re­por­te­rami 2. Pół­ma­ra­tonu Ra­dom­skiego Czerwca’76, cze­kamy w so­botę, 21 czerwca, dzień przed im­prezą, w biu­rze za­wo­dów, w go­dzi­nach 1720.