W związku z lu­zo­wa­niem ob­ostrzeń co­vi­do­wych, mamy od 22 czer­wvca nowe li­mity za­wod­ni­ków uczest­ni­czą­cych w za­wo­dach spor­to­wych — 500 osób; 15 mi­nut
Zg. z Rozp. RM z dnia 22 czerwca — zmia­nie ule­gły : li­mit za­wod­ni­ków i od­stęp cza­sowy mię­dzy gru­pami. Ak­tu­al­nie jest to — 500 za­wod­ni­ków — do tej liczby nie wli­cza się osób za­szcze­pio­nych i 15 mi­nut prze­rwy mię­dzy gru­pami.
Mimo znacz­nie skrom­niej­szych na­gród, cie­szymy się, że za­po­wiada się nie­zła ry­wa­li­za­cja spor­towa. SU­PER!
Wszystko wska­zuje na to, że zmie­nimy na­sze wcze­śniej­sze roz­wią­za­nia startu. Ju­tro za­mie­ścimy ofi­cjalny ko­mu­ni­kat w tej kwe­stii, a w so­botę wy­ślemy ma­ile.
Ju­tro czeka nas ciężki dzień — do­stawy, przy­go­to­wa­nia — biuro, trasa, start/​meta, pa­kie­to­wa­nia, ozna­ko­wa­nia i jeszcze.…..Od 15-tej cze­kamy na Wa­sze wspar­cie — hala MO­SiR, sta­dion.