IX Pół­ma­ra­ton RCz’76 już za kilka dni, przy­go­to­wa­nia są już na ukoń­cze­niu, z czego naj­waż­niej­szy dla nas był plan za­bez­pie­cze­nia trasy oczy­wi­ście. Te­go­roczna or­ga­ni­za­cja za­bez­pie­cze­nia — jak już Was wcze­śniej in­for­mo­wa­li­śmy — jest dla nas wy­jąt­kowa. Re­ali­zu­jemy ca­łość za­da­nia — pro­jekt, in­fra­struk­tura tech­niczna ( znaki, za­pory, pa­chołki, po­nad 500 ba­rie­rek…) — do­stawa, mon­taż i de­mon­taż. Ufff!! Ale, jak za­wsze — od czego mamy nie­za­wodny wo­lon­ta­riat. Za­da­nie pod­sta­wowe ob­stawa trasy, ra­tow­nicy me­dyczni — - dru­ho­wie z OSP pod do­wódz­twem bie­ga­ją­cego Ko­men­danta Po­wia­to­wego Pawła Tu­zinka — ucznio­wie z LO im.S. Sta­szica — d‑ca Sta­ni­sław Ko­sior — ucznio­wie ZDZ — d‑ca Pa­weł Ra­czyń­ski Wo­lon­ta­riat przy sto­li­kach na tra­sie biegu, na sta­dio­nie, w biu­rze za­wo­dów — - PSP34 + Arka — z nie­za­wodną Jo­asią Ka­li­szew­ską ‑PSP1 — kier. przez dyr. Bo­gu­sza Flor­czaka — UTH — to Ar­tur Bła­siń­ski i Ro­bert Ma­kuch — De­ca­th­lon — z Olą Gliń­ską — se­nio­rzy +55 — no i oczy­wi­ście silna grupa Sto­wa­rzy­sze­nia „Bie­giem Ra­dom!” z sze­fem za­bez­pie­cze­nia trasy — Jur­kiem Sto­biec­kim na czele Za­bez­pie­cze­nie me­dyczne — tra­dy­cyj­nie Del­ta­med . Z taką ekipą — w su­mie ok. 250300 osób — DAMY RADĘ! Z no­wych wie­ści or­ga­ni­za­cyj­nych — Rozp.RM11 czerwca ła­go­dzące, nie­które ob­ostrze­nia sa­ni­tarne nie zmie­niły spo­sobu or­ga­ni­za­cji im­prez. Wszystko na to wska­zuje, że wy­star­tu­jemy w 2 gru­pach , w od­stę­pie 30min. Za­py­tamy Was (do­bro­wol­nie) o szcze­pie­nia, które po­zwoli nam zwięk­szać grupę star­tu­jącą o osoby za­szcze­pione. Jak spoj­rzymy na prze­wi­dy­waną fre­kwen­cję — bę­dzie to in­for­ma­cja, która może za­wa­żyć o tym czy ru­szymy w 2, czy 3 gru­pach. A tym­cza­sem tre­nuj­cie, a na me­cie bę­dzie cze­kał na Was taki me­dal. Za­pisy 👉👉👉https://​spor​t​ma​niacs​.com/​p​l​/​r​a​c​e​s​/​s​e​a​r​c​h​/​m​a​z​o​w​i​eckie