Prze­czy­taj­cie, po­słu­chaj­cie ob­szer­nego wy­wiadu, o na­szej im­pre­zie w Ra­dio Plus…

https://radioplus.com.pl/sport/vii-edycja-polmaratonu-radomskiego-czerwca-7638397

VII Półmaraton Radomskiego Czerwca 76

04 czer­wiec 2019 / Tekst

To jedna z naj­po­pu­lar­niej­szych im­prez bie­go­wych w Ra­do­miu i re­gio­nie — Sto­wa­rzy­sze­nie „Bie­giem Ra­dom!” przy­go­to­wuje się do VII edy­cji Pół­ma­ra­tonu Ra­dom­skiego Czerwca 76′.Impreza od­bę­dzie się w dniach 1516 czerwca.

VII Półmaraton Radomskiego Czerwca 76'
foto: MNowakowska/​Radio Plus Ra­dom

Ra­dom­ski Pół­ma­ra­ton Czerwca ‘76 to jedna z im­prez, która wpi­suje się w miej­skie ob­chody 43. rocz­nicy Ra­dom­skiego Pro­te­stu Ro­bot­ni­czego Czer­wiec 76′. Jej głów­nym prze­sła­niem jest przy­po­mi­na­nie miesz­kań­com Ra­do­mia i bie­ga­czom wy­da­rzeń czerw­co­wych. — Jest to w pew­nym sen­sie hołd dla bo­ha­te­rów tam­tych czerw­co­wych wy­da­rzeń, które dały po­czą­tek de­mo­kra­tycz­nym prze­mia­nom w na­szym kraju — mówi pre­zes Sto­wa­rzy­sze­nia „Bie­giem Ra­dom!” Ta­de­usz Kra­ska:

Te­go­roczna im­preza po­trwa dwa dni. 15 czerwca od­będą się biegi dzieci i mło­dzieży, a 16 czerwca Ra­dom­ski Pół­ma­ra­ton Czerwca 76′, Bieg Ra­do­ści oraz Mi­strzo­stwa Le­ka­rzy.

Ze względu na ro­boty dro­gowe, trasa pół­ma­ra­tonu bę­dzie się nieco róż­nić od ubie­gło­rocz­nej i od­bę­dzie się o ty­dzień wcze­śniej niż w po­przed­nich la­tach — do­daje Ta­de­usz Kra­ska… wię­cej w linku: https://radioplus.com.pl/sport/vii-edycja-polmaratonu-radomskiego-czerwca-7638397