Za­pra­szamy do obej­rze­nia filmu do­ku­men­tu­ją­cego fi­nisz na­szego Dru­giego Pół­ma­ra­tonu Ra­dom­skiego Czerwca 76. Za­pis obej­muje czas od 1:05:00 do 1:50:00, wkrótce jed­nak opu­bli­ku­jemy drugą część, z za­wod­ni­kami wbie­ga­ją­cymi na metę po tej go­dzi­nie. Dla uła­twie­nia zna­le­zie­nia się na fil­mie, w jego trak­cie wy­świe­tlany jest ze­gar cy­frowy, po­ka­zu­jący ak­tu­alny czas brutto biegu. Na fil­mie, wi­dzimy bez żad­nych skró­tów za­wod­ni­ków wbie­ga­ją­cych na metę od pierw­szego KI­BET Ma­thew Kiptanui‑a 1:06:25 po około 500-tną osobę, około czasu 1:50:00. Warto zo­ba­czyć!

Półmaraton Radom 2014