Prze­czy­tajcie, po­słu­chajcie ob­szer­nego wy­wiadu, o na­szej im­prezie w Radio Plus…

https://radioplus.com.pl/sport/vii-edycja-polmaratonu-radomskiego-czerwca-7638397

VII Pół­ma­raton Ra­dom­skiego Czerwca 76

04 czer­wiec 2019 /​Tekst

To jedna z naj­po­pu­lar­niej­szych im­prez bie­go­wych w Ra­domiu i re­gionie — Sto­wa­rzy­szenie „Bie­giem Radom!” przy­go­to­wuje się do VII edycji Pół­ma­ra­tonu Ra­dom­skiego Czerwca 76′.Impreza od­bę­dzie się w dniach 1516 czerwca.

VII Półmaraton Radomskiego Czerwca 76'
foto: MNowakowska/​Radio Plus Radom

Ra­domski Pół­ma­raton Czerwca ‘76 to jedna z im­prez, która wpi­suje się w miej­skie ob­chody 43. rocz­nicy Ra­dom­skiego Pro­testu Ro­bot­ni­czego Czer­wiec 76′. Jej głównym prze­sła­niem jest przy­po­mi­nanie miesz­kańcom Ra­domia i bie­ga­czom wy­da­rzeń czerw­co­wych. — Jest to w pewnym sensie hołd dla bo­ha­terów tam­tych czerw­co­wych wy­da­rzeń, które dały po­czątek de­mo­kra­tycznym prze­mianom w na­szym kraju — mówi prezes Sto­wa­rzy­szenia „Bie­giem Radom!” Ta­deusz Kraska:

Te­go­roczna im­preza po­trwa dwa dni. 15 czerwca od­będą się biegi dzieci i mło­dzieży, a 16 czerwca Ra­domski Pół­ma­raton Czerwca 76′, Bieg Ra­dości oraz Mi­strzo­stwa Lekarzy.

Ze względu na ro­boty dro­gowe, trasa pół­ma­ra­tonu bę­dzie się nieco różnić od ubie­gło­rocznej i od­bę­dzie się o ty­dzień wcze­śniej niż w po­przed­nich la­tach — do­daje Ta­deusz Kraska… więcej w linku: https://radioplus.com.pl/sport/vii-edycja-polmaratonu-radomskiego-czerwca-7638397