Pół­ma­ra­ton Ra­dom­skiego Czerwca 76 prze­szedł już do hi­sto­rii. To była bar­dzo udana im­preza, ro­ze­grana w bar­dzo zmien­nych wa­run­kach at­mos­fe­rycz­nych, choć ge­ne­ral­nie po­goda oka­zała się dla nas ła­skawa. Bo­gaty pro­gram spodo­bał się bie­ga­czom, któ­rze po­zy­tyw­nie wy­po­wia­dają się na ten te­mat, choć zda­rzają się też nie­liczne głosy, coś tam, kry­ty­ku­jące. Za­chę­camy do za­po­zna­nia się z wy­ni­kami, w dziale WY­NIKI, do prze­glą­da­nia na­szego pro­filu na fa­ce­bo­oku, gdzie do­stęp­nych jest już pra­wie 1000 zdjęć z im­prezy, które wkrótce po­każą się także na na­szej stro­nie. Tym­cza­sem kilka wy­bra­nych…

Półmaraton Radom 2014

Półmaraton Radom 2014

Półmaraton Radom 2014