Bie­ga­cze od­dali cześć ra­dom­skim ro­bot­ni­kom…

Już w nie­dzielę, o godz. 10, uczest­nicy Pół­ma­ra­tonu Ra­dom­skiego Czerwca 76 wy­ruszą na trasę. W so­botę, de­lacja bie­gaczy i Sto­wa­rzy­szenia „Bie­giem Ra­dom!” zło­żyli kwiaty przed po­mni­kiem Ra­dom­skiego Czerwca 76.

Trasa nie­dziel­nego pół­ma­ra­tonu pro­wadzi w po­bliżu po­mnika Ra­dom­skiego Czerwca 76. Bie­ga­cze będą mi­jać to miej­sce dwu­krot­nie. Start pół­ma­ra­tonu za­pla­no­wano o godz. 10, na ulicy Na­ru­to­wicza. Trasa pro­wa­dzić bę­dzie uli­cami Pod­walną, Wa­łową, Mal­czew­skiego, War­szawską, Pu­ła­skiego, Chro­brego, Pi­lec­kiego, Kel­les-​Krauza, 25 Czerwca, Żerom­skiego, Lu­belską, Cho­rzowską, Po­ranną, Lu­belską, Żerom­skiego, Nie­dział­kow­skiego, Kel­les-​Krauza, Ku­so­ciń­skiego, War­szawską, Mal­czew­skiego, Wa­łową, Pod­walną, Na­ru­to­wicza, Se­dlaka, Mło­dzia­nowską, Cha­łu­biń­skiego, Plan­tami na sta­dion, gdzie znaj­dować bę­dzie się meta biegu.