Przy­po­mi­namy, że w cza­sie 2. Pół­ma­ra­tonu Ra­dom­skiego Czerwca’76 pro­wa­dzona bę­dzie ak­cja „Weź (roz)bieg!”, z któ­rej cał­ko­wity do­chód trafi do Sto­wa­rzy­sze­nia Ro­dzin i Przy­ja­ciół Osób z Ze­spo­łem Do­wna.

Przez dwa dni uczest­nicy pół­ma­ra­tonu, ki­bice i wszy­scy lu­dzie do­brej woli, będą mo­gli wes­przeć Sto­wa­rzy­sze­nia Ro­dzin i Przy­ja­ciół Osób z Ze­spo­łem Do­wna, bie­ga­jąc na sta­cjo­nar­nych bież­niach, które usta­wione zo­staną w po­bliżu sta­dionu przy ul. Na­ru­to­wi­cza. Opłata, za każdy prze­bie­gnięty ki­lo­metr wy­nosi 5 zł. Do­dat­kowo wła­ści­ciele bieżni, ra­dom­skie kluby fit­ness, rów­nież prze­każą pie­nią­dze za każdy prze­bie­gnięty ki­lo­metr. Im wię­cej osób i prze­bie­gnię­tych ki­lo­me­trów, tym wię­cej pie­nię­dzy prze­zna­czo­nych zo­sta­nie na letni wy­po­czy­nek dzieci.

W ra­mach ak­cji oprócz biegu na bież­niach, za­pla­no­wano także kon­kursy, w tym walkę o ty­tuł naj­bar­dziej roz­bie­ga­nej ro­dziny. Bież­nie do­stępne będą dla wszyst­kich, któ­rzy chcą po­móc dzie­ciom, w so­botę, w godz. 1620 oraz w nie­dzielę w godz. 815.