Zo­stań fo­to­re­por­te­rem Pół­ma­ra­tonu Ra­dom­skiego Czerwca’76!

Lu­bisz fo­to­gra­fo­wać? Chcesz po­ka­zać swoje prace ca­łemu światu? Mamy dla Cie­bie pro­po­zy­cję. Zo­stań fo­to­re­por­te­rem 2. Pół­ma­ra­tonu Ra­dom­skiego Czerwca’76.

22 czerwca na uli­cach Ra­do­mia ro­ze­grany zo­sta­nie 2. Pół­ma­ra­ton Ra­dom­skiego Czerwca’76. Chcemy, aby było to wspólne święto wszyst­kich miesz­kań­ców mia­sta i każdy mógł mieć w nim swój udział. Mamy pro­po­zy­cję dla osób in­te­re­su­ją­cych się fo­to­gra­fią. Też mo­że­cie po­móc w or­ga­ni­za­cji biegu. Je­śli lu­bi­cie fo­to­gra­fo­wać lub na­gry­wać filmy, i chce­cie po­ka­zać swoje dzieła „w sieci” damy Wam szansę. Mo­że­cie zo­stać fo­to­re­por­te­rami 2. Pół­ma­ra­tonu Ra­dom­skiego Czerwca’76. Wy­po­sa­żymy Was w spe­cjalne iden­ty­fi­ka­tory i ze­staw ga­dże­tów. Bę­dzie­cie mo­gli fo­to­gra­fo­wać lub fil­mo­wać z ja­dą­cego po­jazdu i tak zwa­nej zwyżki, czyli plat­formy na wy­się­gniku, która usta­wiona bę­dzie w naj­bar­dziej atrak­cyj­nych miej­scach trasy.

Na chęt­nych cze­kać bę­dziemy w biu­rze za­wo­dów, w so­botę, 21 czerwca, od godz. 17 do godz. 20. Mo­że­cie zgła­szać się rów­nież po­przez In­ter­net na ad­res or­ga­ni­za­tora: maratonczyk49@​wp.​pl.