W zabezpieczeniu trasy pomogą uczniowie klas mundurowych…

2. Pół­ma­ra­ton Ra­dom­skiego Czerwca’76 w za­my­śle or­ga­ni­za­to­rów miał być wspól­nym świę­tem wszyst­kich miesz­kań­ców mia­sta i re­gionu. Dla­tego cie­szy tak liczna obec­ność wo­lon­ta­riu­szy. W za­bez­pie­cze­niu trasy po­mogą ucznio­wie klas mun­du­ro­wych z kilku pla­có­wek.

Trwają przy­go­to­wa­nia do 2. Pół­ma­ra­tonu Ra­dom­skiego Czerwca’76. Trasa, tak jak przed ro­kiem, pro­wa­dzić bę­dzie, przez cen­trum mia­sta. Jej dłu­gość wy­nosi 21 km i 97,5 me­tra. Aby za­pew­nić bez­pie­czeń­stwo bie­ga­czom, ki­bi­com i oso­bom po­stron­nym, po­trzebna jest współ­praca ogrom­nej liczby służb po­rząd­ko­wych. Trasę za­bez­pie­czać będą ra­dom­scy po­li­cjanci, funk­cjo­na­riu­sze Straży Miej­skiej oraz wo­lon­ta­riu­sze. Na tra­sie obecni będą ucznio­wie klas mun­du­ro­wych z kilku pla­có­wek z Ra­do­mia, Bia­ło­brze­gów, Pio­nek i Chwa­ło­wic. Umun­du­ro­wa­nych wo­lon­ta­riu­szy bę­dzie można spo­tkać na ca­łej tra­sie biegu. Po­mogą nam ucznio­wie XI LO im. Sta­ni­sława Sta­szica w Ra­do­miu, Za­kładu Do­sko­na­le­nia Za­wo­do­wego w Ra­do­miu, Ze­społu Szkół Ogól­no­kształ­cą­cych im. Sta­ni­sława Sta­szica w Bia­ło­brze­gach, Cen­trum Kształ­ce­nia Za­wo­do­wego i Usta­wicz­nego w Chwa­ło­wi­cach oraz Cen­trum Kształ­ce­nia Za­wo­do­wego i Usta­wicz­nego w Pion­kach.

***

Wciąż przyj­mo­wane są zgło­sze­nia do udziału w pół­ma­ra­to­nie. Zgło­szeń można do­ko­nać po­przez in­ter­ne­towy sys­tem, do któ­rego do­stęp znaj­duje się na stro­nach www​.po​lma​ra​ton​ra​dom​.pl oraz www​.ma​ra​to​ny​pol​skie​.pl. Do­tych­czas, na li­ście star­to­wej zna­la­zło się już po­nad 1000 na­zwisk. W tym roku, w cza­sie 2. Pół­ma­ra­tonu Ra­dom­skiego Czerwca’76 ro­ze­grane zo­staną mi­strzo­stwa Ma­zow­sza le­ka­rzy w pół­ma­ra­to­nie oraz mi­strzo­stwa Pol­ski w biegu z wóz­kiem.