Trwają przy­go­to­wa­nia do 2. Pół­ma­ra­tonu Ra­dom­skiego Czerwca’76. Trasa, tak jak przed ro­kiem, pro­wa­dzić bę­dzie, przez cen­trum mia­sta, mię­dzy in­nymi w po­bliżu sie­dziby La­sów Pań­stwo­wych, w któ­rej w 1976 roku mie­ścił się Ko­mi­tet Wo­je­wódzki Pol­skiej Zjed­no­czo­nej Par­tii Ro­bot­ni­czej, przed któ­rym ze­brali się uczest­nicy ro­bot­ni­czego pro­te­stu z 1976 roku. Przy po­mniku upa­mięt­nia­ją­cym wy­da­rze­nia czerw­cowe znaj­do­wać bę­dzie się lotny fi­nisz o pu­char So­li­dar­no­ści. Meta biegu znaj­do­wać bę­dzie się na­to­miast na miej­skim sta­dio­nie przy ul. Na­ru­to­wi­cza 9.

- Sta­ramy się jak naj­le­piej przy­go­to­wać do biegu – za­pew­nia Ta­de­usz Kra­ska, po­my­sło­dawca biegu i jego or­ga­ni­za­tor, pre­zes Sto­wa­rzy­sze­nia Bie­giem Ra­dom! – Dzięki wspar­ciu władz miast i miej­skich spółek, a zwłasz­cza Miej­skiego Za­rządu Dróg i Ko­mu­ni­ka­cji, przy­go­to­wa­nia prze­bie­gają spraw­nie.

Nie za­brak­nie tech­nicz­nych no­wi­nek. Wo­do­ciągi Miej­skie, nasz nowy part­ner, przy­go­to­wują pro­fe­sjo­nalne kur­tyny wodne, pod któ­rymi prze­bie­gać będą uczest­nicy. Usta­wione zo­staną w trzech miej­scach na tra­sie biegu, w oko­li­cach lot­ni­ska na Sad­ko­wie, sie­dziby La­sów Pań­stwo­wych oraz na ulicy War­szaw­skiej. Kur­tyny prze­szły po­myśl­nie pierw­sze te­sty i mamy na­dzieję, że speł­nią swoją funk­cję.

***

Wciąż przyj­mo­wane są zgło­sze­nia do udziału w pół­ma­ra­to­nie i Cha­ry­ta­tyw­nej Mili. Zgło­szeń można do­ko­nać po­przez in­ter­ne­towy sys­tem, do któ­rego do­stęp znaj­duje się na stro­nach www​.po​lma​ra​ton​ra​dom​.pl oraz www​.ma​ra​to​ny​pol​skie​.pl. Do­tych­czas, na li­ście star­to­wej zna­la­zło się już po­nad 1000 na­zwisk. W tym roku, w cza­sie 2. Pół­ma­ra­tonu Ra­dom­skiego Czerwca’76 ro­ze­grane zo­staną mi­strzo­stwa Ma­zow­sza le­ka­rzy w pół­ma­ra­to­nie oraz mi­strzo­stwa Pol­ski w biegu z wóz­kiem.