Pierw­szy dzień na­szej im­prezy do­biega końca 🙂 Dzię­ku­jemy za licz­nie przy­by­cie, od­wdzię­czy­li­śmy się cudną po­godą, która mamy na­dzieję nie opu­ści nas przy­naj­mniej do ju­tra 😉 Dal­szy ciąg już za kil­ka­na­ście go­dzin, wcze­śniej wi­dzimy się jesz­cze w biu­rze za­wo­dów, pro­gram na dziś i ju­tro dla pół­ma­ra­toń­czy­ków przed­sta­wia się na­stę­pu­jąco:

👉 SO­BOTA25.06.2022: Biuro za­wo­dów pół­ma­ra­tonu – Ra­dom­skie Cen­trum Sportu ul. Struga 63 godz. 17:0021:00 – zgło­sze­nia, we­ry­fi­ka­cja, wy­da­wa­nie pa­kie­tów star­to­wych 👉NIE­DZIELA26.06.2022: ‼️Biuro za­wo­dów: godz. 7:008:30 – zgło­sze­nia, we­ry­fi­ka­cja, wy­da­wa­nie pa­kie­tów star­to­wych Start: godz. 9:00 ul. Struga – obok Ra­dom­skiego Cen­trum Sportu Meta: hala Ra­dom­skiego Cen­trum Sportu godz. 12:0012:30 — de­ko­ra­cje zwy­cięz­ców ⚠️WAŻNE: Od­biór pa­kietu star­to­wego za drugą osobę bę­dzie moż­liwy po do­star­cze­niu w biu­rze za­wo­dów sto­sow­nego upo­waż­nie­nia, który jest do po­bra­nia z for­mu­la­rza zgło­sze­nio­wego na stro­nie: https://​bit​.ly/​3​x​G426o PAR­KINGI: Nie bę­dzie moż­li­wo­ści za­par­ko­wa­nia sa­mo­chodu bez­po­śred­nio przy hali Ra­dom­skiego Cen­trum Sportu. Będą do­stępne par­kingi przy oko­licz­nych cen­trach han­dlo­wych (ul. Struga i Zbrow­skiego) oraz w są­sied­nich ulicz­kach. Po biegu do­stępne będą ma­saże, prysz­nice, po­si­łek.