Po­nie­waż róż­nymi ka­na­łami do­cie­rają do nas różne py­ta­nia od Was, dla­tego po­ni­żej zbiór naj­waż­niej­szych in­for­ma­cji przed week­en­do­wymi star­tami w na­szych bie­gach:
👉 SO­BOTA25.06.2022:
‼️Biuro za­wo­dów Mili Ra­do­ści, Bie­gów Dzieci oraz Biegu Wo­lon­ta­riu­szy – MO­SiR ul. Na­ru­to­wi­cza 9
Start/​meta bie­gów: sta­dion MO­SiR ul. Na­ru­to­wi­cza 9
godz. 8:00 – otwar­cie biura za­wo­dów – zgło­sze­nia, we­ry­fi­ka­cje, wy­da­wa­nie pa­kie­tów star­to­wych
godz. 9:30 – za­mknię­cie zgło­szeń do bie­gów dzieci i szkol­nych klu­bów wo­lon­ta­riu­szy
godz. 10:30 – za­mknię­cie zgło­szeń do Mili Ra­do­ści, biegu mło­dzieży (1418 lat) i wo­lon­ta­riu­szy +55
godz. 10:0010:50 – biegi dzieci i szkol­nych klu­bów wo­lon­ta­riu­szy
godz. 11:00 – start biegu Mila Ra­do­ści – Dumne War­choły, biegu mło­dzieży i wo­lon­ta­riu­szy +55
godz. 11:30 – de­ko­ra­cje zwy­cięz­ców

‼️Biuro za­wo­dów pół­ma­ra­tonu – Ra­dom­skie Cen­trum Sportu ul. Struga 63
godz. 17:0021:00 – zgło­sze­nia, we­ry­fi­ka­cja, wy­da­wa­nie pa­kie­tów star­to­wych

👉NIE­DZIELA26.06.2022:
‼️Biuro za­wo­dów: godz. 7:008:30 – zgło­sze­nia, we­ry­fi­ka­cja, wy­da­wa­nie pa­kie­tów star­to­wych
Start: godz. 9:00 ul. Struga – obok Ra­dom­skiego Cen­trum Sportu
Meta: hala Ra­dom­skiego Cen­trum Sportu
godz. 12:0012:30 — de­ko­ra­cje zwy­cięz­ców

⚠️WAŻNE: Od­biór pa­kietu star­to­wego za drugą osobę bę­dzie moż­liwy po do­star­cze­niu w biu­rze za­wo­dów sto­sow­nego upo­waż­nie­nia, który jest do po­bra­nia z for­mu­la­rza zgło­sze­nio­wego na stro­nie: https://​bit​.ly/​3​x​G426o

PAR­KINGI: Nie bę­dzie moż­li­wo­ści za­par­ko­wa­nia sa­mo­chodu bez­po­śred­nio przy hali Ra­dom­skiego Cen­trum Sportu. Będą do­stępne par­kingi przy oko­licz­nych cen­trach han­dlo­wych (ul. Struga i Zbrow­skiego) oraz w są­sied­nich ulicz­kach.

Po biegu do­stępne będą ma­saże, prysz­nice, po­si­łek.

KLIK­NIJ ABY PO­BRAĆ UPO­WAŻ­NIE­NIE DO OD­BIORU PA­KIETU