W piąt­kowe po­po­łu­dnie, dzięki licz­nej gru­pie wo­lon­ta­riatu udało się wy­ko­nać mnó­stwo prac przy­go­to­waw­czych. Dzięki temu — ju­tro i po­ju­trze /sobota,niedziela/ bę­dzie lżej.
W so­botę ru­szamy z biu­rem za­wo­dów od g.09.00.
Biuro mie­ści się w hali MO­SiR — wej­ście główne od ulicy Na­ru­to­wi­cza. O g.11.00 — ru­szamy z bie­gami dzieci, a o g.12.00 — na swoją Milę Ra­do­ści wy­ru­szą Dumne War­choły. Trasę tego biegu za­bez­pie­czają go­ścin­nie wo­lon­ta­riu­sze ze Street Run Ra­dom — dzię­ku­jemy!
Ju­trzej­szymi bie­gami opie­kuje się Ewa Ry­chlicka, biu­rem kie­ruje Be­atka Mo­raw­ska, sta­dion to do­mena Jurka Sto­biec­kiego i Hu­berta Kra­ski. O wo­lon­ta­riu­szy za­dba Ma­rzenka So­bol.
Od g.13.00 otwie­ramy biuro za­wo­dów pół­ma­ra­tonu i biegu 10km.
Za­chę­camy do wi­zyty w biu­rze w dniu ju­trzej­szym — szcze­gól­nie bie­ga­czy z Ra­do­mia i ziemi ra­dom­skiej, oraz nie­zde­cy­do­wa­nych. Zgła­sza­ją­cym się do udziału w za­wo­dach w nie­dzielę, nie gwa­ran­tu­jemy kom­plet­nych pa­kie­tów star­to­wych.
Jak star­tu­jemy w nie­dzielę?
Go­dzina 09.00 — ru­sza bieg 10km.
Go­dzina 09.15 — star­tuje IX Pół­ma­ra­ton Ra­dom­skiego Czerwca’76.🙂