Dzi­siaj o pół­nocy zo­sta­nie wy­łą­czony sys­tem zgło­szeń elek­tro­nicz­nych.
Fre­kwen­cja wska­zuje, że wy­star­tu­jemy w dwóch fa­lach. Za­leży to jed­nak w du­żej mie­rze od Was i po­dej­ścia ze zro­zu­mie­niem w kwe­stii in­for­ma­cji o za­szcze­pie­niu. Osoby w pełni za­szcze­pione nie są wli­czane do li­mitu uczest­ni­ków. Bę­dziemy o to Was pro­sili w biu­rze za­wo­dów.
Jak będą wy­glą­dały fale -
1. Start — 08.50 -
10km — wszy­scy ; PM — ko­biety — wszyst­kie; M‑70; M‑60; M‑50
2. Start — 09.20M40; M‑30; M‑20; M‑16
Przy­dział do fali bę­dzie rów­nież wy­ni­kał z nada­nych nu­me­rów star­to­wych.
W so­botę wszy­scy otrzy­mają po­twier­dze­nie sms-owe o przy­dziale fali i go­dzi­nie startu.
Prośba — kiedy, gdzie, o któ­rej go­dzi­nie od­biór pa­kie­tów, czy ode­brać można za ko­legę, czy jak nie bie­głem w ub. roku, a się zgło­si­łem to biegnę…i jesz­cze kilka po­wta­rza­ją­cych się py­tań. Zaj­rzyj­cie do re­gu­la­minu i na li­stę star­tową — za­pew­niam, że w 90% jest tam od­po­wiedź. A tak, mój te­le­fon non stop za­jęty, na mes­sen­dze­rze od­po­wia­dam za­łącz­ni­kiem Re­gu­la­min.
Na tra­sie i me­cie bę­dzie kilka kur­tyn wod­nych uru­cho­mio­nych przez Wo­do­ciągi Miej­skie — dzię­ku­jemy!
Je­śli bę­dzie go­rąco — pa­mię­taj­cie, to nie jest po­goda na ży­ciówki! Bądź­cie ostrożni i uwa­żaj­cie na in­nych na tra­sie. Poza ka­retką na sta­dio­nie, druga bę­dzie w cen­trum pę­tli biegu. Na punk­tach od­żyw­czych będą po­jazdy OSP z ra­tow­ni­kiem, za ostat­nim za­wod­ni­kiem 2 fali bę­dzie po­dą­żał quad . Na nu­me­rach star­to­wych bę­dzie­cie mieli nu­mer kon­tak­towy do za­bez­pie­cze­nia me­dycz­nego im­prezy.
Punkty od­żyw­cze będą ob­słu­gi­wali se­nio­rzy — bądź­cie dla nich wy­ro­zu­miali i życz­liwi — oni też kie­dyś byli spraw­niejsi, a dzi­siaj dzięki Wam chcą być po­mocni in­nym.
No i wra­camy do ko­rzeni — spi­kerkę IX Pół­ma­ra­tonu po­pro­wa­dzi ko­lega, który był ko­men­ta­to­rem I edy­cji, a kto? — zga­duj­cie.