IX PM — dla­czego warto po­biec 10km , dla­czego warto po­biec w Dum­nych War­cho­łach — słów kilka.
Ob­ser­wu­jąc za­pisy do IX PMRCz’76, za­sta­na­wia mnie za­ska­ku­jąco małe za­in­te­re­so­wa­nie udzia­łem w biegu na dyst. 10km, czy też w Mili ‑Dumne War­choły. Dy­szka zo­stała wpro­wa­dzona w od­po­wie­dzi na wiele gło­sów — ko­niec czerwca, za­wsze go­rąco, pół­ma­ra­ton ciężko, koń­cówka pierw­szej czę­ści se­zonu, dy­szka do­bra na de­biut w swoim mieście.….Podobnie, gdy ro­bimy bieg na dy­szkę — do­ło­żył­byś piątkę bo…i co? — sy­tu­acja jest iden­tyczna. A więc za­pra­szamy nie­zde­cy­do­wa­nych do udziału na tym po­pu­lar­nym i przy­jem­nym dy­stan­sie. Z ko­lei Dumne War­choły — to, taki so­botni przed­bieg, przed nie­dziel­nym bie­giem głów­nym. Ra­do­mia­nie i po­wiat ra­dom­ski mogą po­biec za sym­bo­liczną opłatą 10zł, otrzy­mu­jąc me­dal i ko­szulkę full print. Mło­dzież i we­te­rani wy­da­rzeń Czerwca’76 star­tują za free! Warto wy­brać się na sta­dion w so­botę — po­biec w Dum­nych War­cho­łach i w tym sa­mym miej­scu po­brać pa­kiet na start nie­dzielny. No to co? — na­ma­wiamy de­biu­tan­tów i nie­zde­cy­do­wa­nych do za­pisu na dy­szkę. Dla za­ma­ni­fe­sto­wa­nia dumy z NA­SZEGO CZERWCA’76, wi­dzimy się na star­cie so­bot­niej Mili Ra­do­ści — Dum­nych War­cho­łów. Dla uczest­ni­ków tego biegu, mamy — dzięki wspar­ciu na­szego spon­sora stra­te­gicz­nego — firmy TREND GLASS, ta­kie oto ko­szulki. Nie­ba­wem po­ka­żemy Wam ko­szulki biegu głów­nego i me­dale.