IX Pół­ma­ra­ton — do­bre wie­ści.
Dzi­siaj w UM od­było się spo­tka­nie do­ty­czące or­ga­ni­za­cji pół­ma­ra­tonu w świe­tle obo­wią­zu­ją­cych ob­ostrzeń. Jest kli­mat, zro­zu­mie­nie, chęć po­mocy i współ­pracy. Te­raz wiele za­leży od nas, al­bo­wiem pracy jest huk- chęt­nych do po­mocy jakby ubywa. Jak po­wia­dają- co nas nie za­bije… Poza do­tych­cza­so­wymi „ru­ty­no­wymi” za­da­niami or­ga­ni­za­cyj­nymi, do­szło nam po­ważne za­da­nie — za­bez­pie­cze­nie trasy w kom­plet­nym za­kre­sie — od pro­jektu cza­so­wej zmiany or­ga­ni­za­cji ru­chu po­cząw­szy, po fi­zyczne jej wy­ko­na­nie wraz z do­stawą peł­nej in­fra­struk­tury tech­nicz­nej ( ba­riery, za­pory, ogra­nicz­niki skrajni, znaki, pa­chołki). To jest kil­ka­dzie­siąt skrzy­żo­wań w cen­trum mia­sta! Do­dam jesz­cze, że w ra­mach te­go­rocz­nej im­prezy, w przed­dzień od­będą się biegi dzieci i Mila Ra­do­ści — Dumne War­choły. Na­to­miast w trak­cie pół­ma­ra­tonu zo­staną ro­ze­grane VII Otwarte Mi­strzo­stwa Ma­zow­sza Le­ka­rzy. Dzieci zgła­szamy do biegu tylko na miej­scu, Dumne War­choły — lada mo­ment uru­cho­mimy za­pisy elek­tro­niczne! Dzi­siaj pre­zen­tu­jemy trasy pół­ma­ra­tonu i 10km. Mapki nie­ba­wem będą lep­sze, a dla chęt­nych po­móc — nie­dziela, praca po­łą­czona z tre­nin­giem na tra­sie. Oba biegi star­tują z ul. Na­ru­to­wi­cza — obok ho­telu, w kie­runku ul.Kościuszki. Po­wrót — 10km — wbiega bramą przy ul.Narutowicza (po­ni­żej ho­telu). Pół­ma­ra­ton bie­gnie da­lej tą samą pę­tlę + robi do­krętkę ‑Na­ru­to­wi­cza — Ko­ściuszki — Planty i wbie­gamy bramą po­łu­dniową.

TRASA PÓŁ­MA­RA­TONU


TRASA BIEGU 10 KM