W ogra­ni­czo­nej for­mie ale jed­nak — Pół­ma­ra­ton Ra­dom­skiego Czerwca od­bę­dzie się! Tak w wer­sji wir­tu­al­nej jak i tra­dy­cyj­nie.
UWAGA! OSOBY KTÓRE OPŁA­CIŁY STARTCZA­SIE PRZED PAN­DE­MIĄ DO­STAŁY MOŻ­LI­WOŚĆ WY­BORU CO ZRO­BIĆ Z WPI­SO­WYMNIEAU­TO­MA­TYCZ­NIE PRZE­PI­SY­WANE NA START NA BOR­KACH! JE­ŚLI TAKA OSOBA CHCE WZIĄĆ UDZIAŁ W BIEGU /W PÓŁ­MA­RA­TO­NIE NA BORKACH/, ALBOBIEGU WIR­TU­AL­NYM, MUSI ZGŁO­SIĆ DO NAS TEN FAKT! TYLKO MA­ILOWO! NA AD­RES: biegiemradom@​wp.​pl
Długo cze­ka­li­śmy ale.. 🙂
21.06 g.08.00 — Star­tu­jemy!!!
Ko­niec laby, pod­krę­camy tempo tre­nin­gów.
Zgod­nie z pier­wot­nymi za­ło­że­niami spo­ty­kamy się na VIII Pół­ma­ra­to­nie Ra­dom­skiego Czerwca’76 w dniu 21 czerwca.
Pod­sta­wowe in­for­ma­cje na dzi­siaj — bieg od­bę­dzie się na obiek­tach Miej­skiego Ośrodka Sportu i Re­kre­acji na Bor­kach. Li­mit uczest­ni­ków tego wa­riantu biegu wy­nosi 150 osób. Start o go­dzi­nie 08.00. Szcze­góły or­ga­ni­za­cyjne prze­ka­żemy po ich za­opi­nio­wa­niu przez KM Po­li­cji.
W biegu wir­tu­al­nym li­mit nie obo­wią­zuje.
Pa­kiety — w obu wa­rian­tach — me­dal, koszulka.Dla star­tu­ją­cych w ry­wa­li­za­cji bez­po­śred­niej oko­licz­no­ściowe szkla­neczki i pu­chary dla naj­lep­szych.
Przy­po­mi­namy za­wod­ni­kom, któ­rzy do­ko­nali zgło­szeń przed od­wo­ła­niem pół­ma­ra­tonu i ogło­sze­niem biegu w for­mule wir­tu­al­nej — je­śli de­cy­dują się na start bez­po­średni, po­twier­dzają to ma­ilem na biegiemradom@​wp.​pl. Na li­ście zgło­szeń dla tego wa­riantu znajdą się tylko osoby, które zło­żyły taką de­kla­ra­cję przy zgło­sze­niu ‑zgło­sze­nia do­ko­nane po 10 maja, lub prze­słały ma­ilem — zgło­sze­nia wcze­śniej­sze.
Te­go­roczny pół­ma­ra­ton or­ga­ni­zu­jemy wspól­nie z MO­SIR Ra­dom, a spon­so­rem stra­te­gicz­nym — nie­za­wod­nie od lat jest TREND GLASS. Przed­sta­wiamy me­dal i ko­szulki te­go­rocz­nego pół­ma­ra­tonu. ZA­PRA­SZAMY!!

BARDZO WAŻNE!

UWAGA! OSOBY KTÓRE OPŁA­CIŁY STARTCZA­SIE PRZED PAN­DE­MIĄ DO­STAŁY MOŻ­LI­WOŚĆ WY­BORU CO ZRO­BIĆ Z WPI­SO­WYMNIEAU­TO­MA­TYCZ­NIE PRZE­PI­SY­WANE NA START NA BOR­KACH! JE­ŚLI TAKA OSOBA CHCE WZIĄĆ UDZIAŁ W BIEGU /W PÓŁ­MA­RA­TO­NIE NA BORKACH/, ALBOBIEGU WIR­TU­AL­NYM, MUSI ZGŁO­SIĆ DO NAS TEN FAKT! TYLKO MA­ILOWO! NA AD­RES: biegiemradom@​wp.​pl