Sza­nowni bie­ga­cze z przy­kro­ścią od­wo­łu­jemy „VIII Pół­ma­ra­ton Ra­dom­skiego Czerwca 76”. Bieg od­wo­łu­jemy z opcją ro­ze­gra­nia w czerwcu 2020 roku w for­mie wir­tu­al­nej lub prze­nie­sie­niem wpi­so­wego na za rok — czer­wiec 2021.

Za­wody roz­gry­wane wir­tu­al­nie, po­le­gają na po­ko­na­niu dy­stansu pół­ma­ra­tonu, sa­mo­dziel­nym zmie­rze­niu czasu, i przy­sła­niu na ad­res ma­ilowy or­ga­ni­za­tora ( biegiemradom@​wp.​pl ) , ja­kie­goś po­twier­dze­nia tego faktu, może to być zrzut trasy z en­do­mondo lub in­nej apli­ka­cji, może być zdję­cie po biegu, lub oba ta­kie po­twier­dze­nia. Po­winno się to od­być w ter­mi­nie 1230 czerwca 2020 roku, miej­sce startu i mety wy­bie­rane jest do­wol­nie wg pre­fe­ren­cji za­wod­nika, nie ma li­mitu cza­so­wego. Me­dale pa­miąt­kowe , ko­szulki tech­niczne prze­wi­dziane są dla wszyst­kich uję­tych na li­ście star­to­wej, któ­rzy ukoń­czą bieg. Pa­kiety star­towe – me­dal, ko­szulka, nu­mer star­towy — zo­staną prze­słane do dnia 15.07 na ad­res po­dany w zgło­sze­niu, pro­szę spraw­dzić czy w trak­cie wpi­sy­wa­nia da­nych do zgło­sze­nia zo­stały one po­praw­nie po­dane.

Oprócz biegu wir­tu­al­nego, prze­wi­duje się też bar­dziej zbli­żoną do tra­dy­cyj­nej for­mułę — moż­li­wość po­ko­na­nia dy­stansu na za­sa­dach zgod­nych z obo­wią­zu­ją­cymi w dniu startu ogra­ni­cze­niami sa­ni­tar­nymi w związku z pa­nu­jącą pan­de­mią , w for­mule startu in­dy­wi­du­al­nego w od­stę­pach cza­so­wych (np.25min.), w Ra­do­miu lub oko­licy Ra­do­mia w ter­mi­nach 20,21.0627,28.06.2020r. Do­ty­czyć to jed­nak bę­dzie nie­wiel­kiej grupy każ­do­ra­zowo od kil­ku­na­stu do kil­ku­dzie­się­ciu osób, ale na prze­strzeni kilku go­dzin bez ry­zyka prze­by­wa­nia więk­szej liczby osób w tym sa­mym cza­sie w jed­nym miej­scu, czyli bez gru­po­wa­nia się. Szcze­gó­łowe in­for­ma­cje dot. godz. i miej­sca startu zo­staną uzg. z oso­bami, które za­de­kla­rują udział w tej for­mule, zgło­sze­nia ma­ilowo na ad­res biegiemradom@​wp.​pl

VIII PÓŁMARATON RADOMSKIEGO CZERWCA76

WIR­TU­AL­NIE

1230 czerwca 2020

ZAPISY TUTAJ!

REGULAMIN BIEGU WIRTUALNEGO

_______

Do startu Pół­ma­ra­tonu Ra­dom­skiego Czerwca ’76 po­zo­stało już tylko…

_______

Ra­dom­ski Pół­ma­ra­ton z wielu wzglę­dów jest bar­dzo in­te­re­su­jącą im­prezą. Ten bieg jak to na­zy­wamy „z hi­sto­rią w tle” ma upa­mięt­nić wy­da­rze­nia Ra­dom­skiego Czerwca ‘76, ro­bot­ni­czego zrywu i walki o wol­ność Pol­ski. W każ­dej edy­cji wy­róż­niała go cie­kawa trasa przez cen­trum mia­sta, meta i start przy no­wo­cze­snym sta­dio­nie lek­ko­atle­tycz­nym, cie­kawy pa­kiet star­towy, przy nie­wy­gó­ro­wa­nej opła­cie za start, nie­po­wta­rzalna at­mos­fera, oraz wielka sa­tys­fak­cja na me­cie. Tym więk­sza, że w czerw­co­wym słońcu nie za­wsze było to lek­kie ła­twe i przy­jemne i wy­ma­gało wię­cej wy­siłku niż zwy­kle.

Tro­chę hi­sto­rii.. Ra­dom­ski Czer­wiec.

44 lata temu, 25 czerwca 1976 r. na ulice Ra­do­mia wy­szło po­nad 20 ty­sięcy ro­bot­ni­ków, by za­pro­te­sto­wać prze­ciwko dra­stycz­nym i ruj­nu­ją­cym ich do­mowe bu­dżety pod­wyż­kom cen żyw­no­ści. Ro­bot­ni­czy bunt, choć roz­pę­dzony przez mi­li­cję, zmu­sił jed­nak wła­dze do wy­co­fa­nia się z pod­wy­żek i – co rów­nie ważne – do­pro­wa­dził do po­wsta­nia sze­regu ugru­po­wań opo­zy­cyj­nych, które pro­te­sto­wały prze­ciwko bru­tal­nym re­pre­sjom, ja­kie spo­tkały uczest­ni­ków ma­ni­fe­sta­cji. W ten spo­sób ra­dom­ski Czer­wiec 1976 wpi­sał się na trwałe w naj­now­szą hi­sto­rię Pol­ski jako ko­lejny z „pol­skich mie­sięcy” i dziś już nikt nie ma wąt­pli­wo­ści, że przy­bli­żał Po­la­ków do od­zy­ska­nia peł­nej wol­no­ści i su­we­ren­no­ści.

Wydarzenia radomskie - Czerwiec 1976 roku