Miło nam po­in­for­mo­wać, że można już re­zer­wo­wać so­bie ter­min 2021 czerwca 2020 😉 aby za­pi­sy­wać się na ko­lejną edy­cję, ósmą już na­szego czerw­co­wego ra­dom­skiego pół­ma­ra­tonu. W tym roku zma­ga­nia bie­gowe roz­poczną się już w so­botę 20 czerwca gdy od­będą się biegi dzieci i biegi cha­ry­ta­tywne, na­to­miast na­stęp­nego dnia w nie­dzielę 21 czerwca o godz. 9.00 wy­star­tuje 8.Półmaraton Ra­dom­skiego Czerwca ’76 Wszyst­kie po­trzebne in­for­ma­cje mo­że­cie zna­leźć w re­gu­la­mi­nie tu­taj! Przy­po­mi­namy, że nasz bieg jest tylko jedną z ca­łego cy­klu im­prez w Ra­do­miu, upa­miętniających wy­da­rzenia Ra­dom­skiego Czerwca ‘76, ro­bot­ni­czego zrywu i walki o wol­ność Pol­ski. Cie­kawa trasa przez cen­trum mia­sta, meta i start przy no­wo­cze­snym sta­dionie lek­ko­atle­tycznym, ( w tym roku start i meta obok sta­dionu) nie­wy­gó­ro­wany li­mit cza­sowy, cie­kawy pa­kiet star­towy, wy­sokie na­grody fi­nan­sowe dla zwy­cięzców, to tylko część z po­wodów, dla któ­rych ko­niecznie po­wi­nieneś roz­ważyć swój udział tu­taj. Go­rąco za­chę­camy, zgłoś się już dziś!

ZAPISY TUTAJ!

REGULAMIN BIEGU GŁÓWNEGO

REGULAMIN BIEGÓW TOWARZYSZĄCYCH
VIII PRC76 — Mila Radości — Dumne Warchoły oraz Biegi Dzieci i Młodzieży