6. Pół­ma­ra­ton Ra­dom­skiego Czerwca ’76 prze­szedł już do hi­sto­rii. Po­zo­stały zdję­cia i wspo­mnie­nia.

Ale warto jesz­cze choć na chwilę po­wrócić do mi­nio­nego week­endu, aby po­dzię­kować tym, bez któ­rych ta im­preza by się nie od­była. Wielu z nas pew­nie nie zdaje so­bie sprawy z tego, jak wiele trzeba zro­bić, jak dużo czasu trzeba po­święcić, aby taki bieg przy­go­tować. Wielu z tych osób nie wi­dać, ale bez ich po­mocy całe to wiel­kie przed­się­wzięcie by się nie udało. Dla­tego te­raz chcie­li­byśmy ser­decznie po­dzię­kować człon­kom Sto­wa­rzy­szenia Bie­giem Ra­dom!

 • Wit­kowi Kor­cza­kowi, Mi­cha­łowi Kor­cza­kowi i Je­rzemu Sto­biec­kiemu – za przy­go­to­wanie trasy biegu.
 • Ja­ro­sła­wowi Woj­tu­nia­kowi, Ar­ka­diu­szowi Cho­roś, Hu­ber­towi Kra­sce – za za­ła­dunki, wy­ła­dunki, przy­wozy, od­wozy, wy­syłki i wszyst­kie ak­cje nad­zwy­czajne.
 • Da­riu­szowi i Iwo­nie Or­czy­kow­skim – za zor­ga­ni­zo­wanie 5. Mi­strzostw Ma­zowsza Le­karzy w Pół­ma­ra­to­nie.
 • Krzysz­to­fowi Pod­siadły – za piękne fo­to­grafie, dzięki któ­rym jesz­cze długo bę­dziemy mo­gli wspo­minać na­szą im­prezę.
 • Wszyst­kim dzia­ła­jącym w biu­rze za­wodów – z Be­atą Mo­rawską i Tom­kiem Ma­ku­chem na czele — oraz na te­renie sta­dionu.
 • Mar­ci­nowi Łu­gow­skiemu – za ko­or­dy­nację pracy pa­ce­ma­ke­rów.

A także wszyst­kim tym, któ­rzy do­ło­żyli swój wkład w trak­cie przy­go­towań oraz w trak­cie trwa­nia im­prezy, a któ­rych nie­jed­no­krotnie nie wi­dać. Trudno wszyst­kich wy­mie­niać, żeby ko­goś nie po­minąć. Było Was – człon­ków na­szego Sto­wa­rzy­szenia — na­prawdę wielu. DZIĘKI!!!

Dzię­ku­jemy wo­lon­ta­riu­szom, uczniom ze szkół………. Dzię­ku­jemy za Wa­szą po­moc i za­an­ga­żo­wanie. Za to, że mimo nie­sprzy­ja­jącej po­gody trwa­li­ście dziel­nie na swo­ich sta­no­wi­skach, za Wasz en­tu­zjazm oraz cie­pły uśmiech, który wspie­rał bie­gaczy i do­dawał im sił.

Dzię­ku­jemy bęb­nia­rzom, ze­społom oraz DJ’om, któ­rzy po­przez mu­zykę za­grze­wali do walki za­wod­ników wal­czą­cych w tym dniu o do­bre wy­niki.

Dzię­ku­jemy fir­mie Delta Med za me­dyczną ob­sługę im­prezy. Po­goda w tym roku oka­zała się ła­skawa dla bie­gaczy, dla­tego me­dycy nie mieli zbyt dużo pracy – co bar­dzo nas cie­szy.

Nie by­łoby ca­łej im­prezy, gdyby nie nasi spon­sorzy z Gminą Mia­sta Ra­domia na czele. Dzię­ku­jemy spon­so­rom :

 • Fir­mie Trend Glass – spon­so­rowi stra­te­gicz­nemu,
 • Fir­mie Zbyszko,
 • Fir­mie Au­toGaz Cen­trum,
 • Fir­mie Che­mo­re­mont.

Dzię­ku­jemy współ­or­ga­ni­za­to­rom:

 • Miej­skiemu Za­rzą­dowi Dróg i Ko­mu­ni­kacji w Ra­domiu – za ter­mi­nowe i bez­błędne za­bez­pie­czenie tech­niczne trasy oraz pro­jekt cza­sowej or­ga­ni­zacji ru­chu,
 • Za­kła­dowi Usług Ko­mu­nal­nych – za TOITOI i uprząt­nięcie trasy po biegu,
 • Wo­do­ciągom Miej­skim – za wodę na tra­sie, me­cie, zra­szacze go­towe do pracy,
 • Okrę­gowej Izbie Le­kar­skiej – za współ­pracę i wspar­cie fi­nan­sowe,
 • Miej­skiemu Ośrod­kowi Sportu i Re­kre­acji – go­spo­da­rzowi im­prezy,
 • Ko­men­dzie Miej­skiej Po­licji oraz Straży Miej­skiej – za wzo­rowe za­bez­pie­czenie trasy.

Dzię­ku­jemy na­szym part­nerom oraz pa­tronom me­dial­nym.

A co nas mar­twi? Nie­stety w na­szym od­czuciu Pół­ma­raton Ra­dom­skiego Czerwca’76 cie­szy (?) się ma­le­jącym za­in­te­re­so­wa­niem tych, któ­rzy mają wpływ na nada­wanie mu od­po­wied­niej rangi – nie­stety nie wy­trzy­mu­jemy kon­ku­rencji z ar­ty­stami, bok­se­rami, miss….kami… No i z każ­dym ro­kiem cia­śniej, ni­żej, mniej za­plecza pięk­nego sta­dionu lek­ko­atle­tycz­nego (?) na przy­jęcie bli­sko ty­siąca osób.