Ky­eva Co­smas Mu­tuku z Ke­nii z cza­sem 01:07:27 zwy­cię­żył w VI Pół­ma­ra­to­nie Ra­dom­skiego Czerwca 76. Na me­cie za­mel­do­wał się pół­to­rej mi­nuty przed To­ma­szem Grycko, re­pre­zen­tu­ją­cym barwy UKS Bliza Wła­dy­sła­wowo, zaś trzeci Da­wid Ku­biec, re­pre­zen­tu­jący De­ca­th­lon Kielce, uzy­skał czas 1:11:29. Wśród pań zwy­cię­żyła An­ge­lika Mach z cza­sem 01:18:31, druga Sa­bina Ja­rzą­bek, trze­cia Ewe­lina Pa­procka. Pierw­szym ra­do­mia­ni­nem na me­cie oka­zał się Kuba Ga­ła­sie­wicz re­pre­zen­tu­jący klub RLTL ZTE Ra­dom, zaś naj­lep­szą ra­do­mianką była Ka­ro­lina Wa­śniew­ska. Dy­stans po­nad 21 ki­lo­me­trów po­ko­nało 850 bie­ga­czy. Wszyst­kim uczest­ni­kom ser­decz­nie gra­tu­lu­jemy!