Za­pra­szamy do obej­rze­nia za­pisu fil­mo­wego z mety dzi­siej­szego Biegu Ra­do­ści — Dumne War­choły 2018. Po­mocny w od­na­le­zie­niu da­nej osoby na fil­mie jest ze­gar od­mie­rza­jący czas brutto biegu, zna­jąc czas swój lub in­nej osoby, ła­two od­na­leźć to miej­sce na fil­mie, a ten znaj­dziemy w ta­beli wy­ni­ków:

TABELA WYNIKÓW