Na pewno cze­ka­cie nie­cier­pli­wie, na za­pre­zen­to­wa­nie, co za­wie­rać bę­dzie pa­kiet star­towy Pół­ma­ra­tonu Ra­dom­skiego Czerwca 76 🙂 Oprócz tra­dy­cyj­nej pa­miąt­ko­wej tech­nicz­nej ko­szulki, bę­dzie to prak­tyczny ku­bek z logo Pół­ma­ra­tonu. Na pewno przy­jem­nie bę­dzie na­pić się z niego kawy lub her­baty, wspo­mi­na­jąc jak to było 😉 To jed­nak jesz­cze nie wszystko! Co jesz­cze za­wie­rać bę­dzie pa­kiet, opo­wiemy nie­ba­wem. Za­glą­daj­cie!

ZA­CHĘ­CAMY DO ZA­PI­SA­NIA SIĘ, O ILE JESZ­CZE TEGO NIE ZRO­BI­ŁEŚ
ZA­PISY: http://sportmaniacs.com/pl/services/inscription/v‑pm-radomskiego-czerwca-lsquo76
RE­GU­LA­MIN: http://biegiemradom.pl/wp-content/uploads/2016/12/V‑PM76-REGULAMIN1.pdf

NA BIE­ŻĄCĄ CHWILĘ OPŁATY STAR­TOWE W PÓŁ­MA­RA­TO­NIE WY­NO­SZĄ:
Prze­lew (w trak­cie za­pi­sy­wa­nia się) wpłata do 22.06.2017r — 60 zł.
Go­tówka w biu­rze za­wo­dów po 22.0680 zł
Człon­ko­wie Sto­wa­rzy­sze­nia „Bie­giem Ra­dom!”
Prze­lew (w trak­cie za­pi­sy­wa­nia się) wpłata do 22.06.2017r — 40 zł.
Go­tówka w biu­rze za­wo­dów po 22.0650 zł
— Zwol­nieni z opłaty star­to­wej -
a) osoby, które w dniu za­wo­dów ukoń­czyły : 65 lat — męż­czyźni, lub 60 lat – ko­biety
b) w szcze­gól­nych przy­pad­kach na pod­sta­wie de­cy­zji dyr. biegu

ZA­CHĘ­CAMY DO ZA­PI­SA­NIU SIĘ OD RAZU NA ROZ­GRY­WANY W PRZED­DZIEŃ PÓŁ­MA­RA­TONU — BIEG RA­DO­ŚCI DUMNE WAR­CHOŁY -
ZA­PISY: http://sportmaniacs.com/pl/services/inscription/bieg-radosci-2017—dumne-warcholy
RE­GU­LA­MIN: http://biegiemradom.pl/wp-content/uploads/2016/12/Bieg-Radości-Regulamin.pdf
BIEGI DZIECI BEZ OPŁAT.