Miło jest nam za­pre­zen­to­wać Pań­stwu, me­dal 5 Pół­ma­ra­tonu Ra­dom­skiego czerwca ’76. W tej edy­cji do­mi­nuje ko­lor złoty, a szarfa ma biało czer­woną barwę 🙂 Jak wam się po­doba?

Chcie­li­by­śmy też po­in­for­mo­wać, że za­war­tość pa­kietu star­to­wego zo­stała osta­tecz­nie usta­lona, mo­żemy uchy­lić rąbka ta­jem­nicy, że bę­dzie to na­prawdę bo­gaty ze­staw, w któ­rym oprócz tra­dy­cyj­nej pa­miąt­ko­wej ko­szulki, jak na wielu in­nych bie­gach, znaj­dzie­cie także inne przy­datne i prak­tyczne ga­dżety, a do­kład­nie ja­kie, w naj­bliż­szych dniach po ko­lei tu­taj po­ka­żemy 😉 Pro­szę tylko od­wie­dzać na­szą stronę 🙂

medal-5-polmaraton-calosc

ZA­CHĘ­CAMY DO ZA­PI­SA­NIA SIĘ, O ILE JESZ­CZE TEGO NIE ZRO­BI­ŁEŚ
ZA­PISY: http://sportmaniacs.com/pl/services/inscription/v‑pm-radomskiego-czerwca-lsquo76
RE­GU­LA­MIN: http://biegiemradom.pl/wp-content/uploads/2016/12/V‑PM76-REGULAMIN1.pdf

NA BIE­ŻĄCĄ CHWILĘ OPŁATY STAR­TOWE W PÓŁ­MA­RA­TO­NIE WY­NO­SZĄ:
Prze­lew (w trak­cie za­pi­sy­wa­nia się) wpłata do 22.06.2017r — 60 zł.
Go­tówka w biu­rze za­wo­dów po 22.0680 zł
Człon­ko­wie Sto­wa­rzy­sze­nia „Bie­giem Ra­dom!”
Prze­lew (w trak­cie za­pi­sy­wa­nia się) wpłata do 22.06.2017r — 40 zł.
Go­tówka w biu­rze za­wo­dów po 22.0650 zł
— Zwol­nieni z opłaty star­to­wej -
a) osoby, które w dniu za­wo­dów ukoń­czyły : 65 lat — męż­czyźni, lub 60 lat – ko­biety
b) w szcze­gól­nych przy­pad­kach na pod­sta­wie de­cy­zji dyr. biegu

ZA­CHĘ­CAMY DO ZA­PI­SA­NIU SIĘ OD RAZU NA ROZ­GRY­WANY W PRZED­DZIEŃ PÓŁ­MA­RA­TONU — BIEG RA­DO­ŚCI DUMNE WAR­CHOŁY -
ZA­PISY: http://sportmaniacs.com/pl/services/inscription/bieg-radosci-2017—dumne-warcholy
RE­GU­LA­MIN: http://biegiemradom.pl/wp-content/uploads/2016/12/Bieg-Radości-Regulamin.pdf
BIEGI DZIECI BEZ OPŁAT.