W nie­dzielę 19 czerwca już po raz czwarty bie­ga­cze z ca­łej Pol­ski od­dali hołd bo­ha­te­rom Wy­da­rzeń Ra­dom­skich, które miały miej­sce 40 lat temu. Tym ra­zem nie trzeba było na całe szczę­ście wal­czyć z ORMO czy Mi­li­cją Oby­wa­tel­ską i na­ra­żać się na re­per­ku­sje władz. Wy­zwa­niem była na pewno zaś po­goda — słońce nie oszczę­dzało uczest­ni­ków, a tem­pe­ra­tura miej­scami do­cho­dziła do 30 stopni.…

Po­ni­żej re­por­taż fil­mowy, jaki o im­pre­zie przy­go­to­wał znany por­tal, Ma​ra​to​ny​Pol​skie​.pl

Cały artykuł tutaj