Warto już te­raz, za­no­to­wać so­bie, sko­pio­wać, do­dać do ulu­bio­nych 😉 link do wy­ni­ków pu­bli­ko­wa­nych na żywo w trak­cie na­szej im­prezy. Po­miar czasu za­pew­nia znana bie­ga­czom, firma DA​TA​SPORT​.pl
Po­ni­żej link bez­po­śred­nio do strony z na­szymi wy­ni­kami.

WYNIKI NA ŻYWO