Skoro już mó­wimy o ra­dom­skich bęb­nia­rzach, przy­po­mnijmy so­bie ma­te­riał fil­mowy, wy­emi­to­wany w lo­kal­nych te­le­wi­zyj­nych wia­do­mo­ściach, (w Te­le­dzien­niku Dami ) przed jedną z edy­cji. Nic nie stra­cił na ak­tu­al­no­ści, z bie­giem czasu my­ślimy że jest wręcz le­piej, niż tam po­ka­zano. Ko­niecz­nie zo­bacz­cie!

Te­le­wi­zja Dami Ra­dom — Te­le­dzien­nik, ma­te­riał o bęb­nia­rzach.