Przy­po­mi­namy, że w przed­dzień biegu głów­nego, już od g. 16.00 na sta­dio­nie Mo­sir bę­dzie bar­dzo cie­ka­wie, pro­fe­sjo­nalni ani­ma­to­rzy za­dbają że­by­śmy się nie nu­dzili. Będą gry i za­bawy dla dzieci, ale do­ro­śli też znajdą coś dla sie­bie. Dzie­ciaki będą bie­gały w swo­ich bie­gach, a punk­tem kul­mi­na­cyj­nym, bę­dzie BIEG RA­DO­ŚCI — „DUMNE WAR­CHOŁY” na dy­stan­sie 2,5KM który mniej za­awan­so­wa­nych bie­ga­czy za­chęci do udziału, z ra­cji nie­wy­gó­ro­wa­nego dy­stansu, ści­ga­czom za­pewni fajny szybki tre­ning przed star­tem na­stęp­nego dnia w pół­ma­ra­to­nie. Dla naj­lep­szych prze­wi­dziano na­grody fi­nan­sowe — 500, 300200zł za od­po­wied­nio 1‑sze 2‑gie i 3‑cie miej­sce osobno w ka­te­go­rii ko­biety i męż­czyźni. Oprócz tego każdy uczest­nik biegu, bę­dzie mógł li­czyć na nie­spo­dziankę (na­grodę), a jaka to nie­spo­dzianka, do­wiemy się za­raz po biegu, na ra­zie nie zdra­dzamy szcze­gó­łów 😉
Pro­simy o za­pi­sy­wa­nie się on­line, za­pisy na miej­scu na pewno będą utrud­nione. UWAGA! ELEK­TRO­NICZNY PO­MIAR CZASU PRO­WA­DZONY BĘ­DZIE NA WSZYST­KICH SO­BOT­NICH BIE­GACH!

ZA­PISY NA BIEGI SO­BOTNIE

ZA­PISY NA BIEG GŁÓWNY (NIE­DZIELA)

REGULAMIN

plakat-sobota-niedziela-550