Przy­po­mi­namy, że w ra­mach Pół­ma­ra­tonu Ra­dom­skiego Czerwca 76, już po raz trzeci od­będą się, MI­STRZO­STWA MA­ZOW­SZA LE­KA­RZY W PÓŁ­MA­RA­TO­NIE. Warto zgło­sić się je­śli kwa­li­fi­ku­je­cie się. Szcze­góły w re­gu­la­mi­nie.

REGULAMIN

3-MISTRZOSTWA-MAZOWSZA-LEKARZY-W-POLMARATONIE

RE­GU­LA­MIN 3. MI­STRZOSTW MA­ZOW­SZA LE­KA­RZY W PÓŁ­MA­RA­TO­NIE
RA­DOM 18.06.2016

OR­GA­NI­ZA­TOR
Or­ga­ni­za­to­rami 3. MI­STRZOSTW MA­ZOW­SZA LE­KA­RZY W PÓŁ­MA­RA­TO­NIE są:
De­le­ga­tura Ra­dom­ska Okrę­go­wej Izby Le­kar­skiej w War­sza­wie
Pre­zy­dent Mia­sta Ra­do­mia
Sto­wa­rzy­sze­nie „Bie­giem Ra­dom!”
II TER­MINMIEJ­SCE
Bieg od­bę­dzie się w dniu 19 czerwca 2016 w ra­mach 4. Pół­ma­ra­tonu Ra­dom­skiego Czerwca ’76.

III CEL
– po­pu­la­ry­za­cja bie­ga­nia w śro­do­wi­sku le­kar­skim
– in­te­gra­cja śro­do­wi­ska le­ka­rzy po­przez sport
– upa­mięt­nie­nie ra­dom­skich wy­da­rzeń „ Czerwca ‘76
– pro­mo­cja mia­sta Ra­do­mia

IV UCZEST­NIC­TWO
1.Do startu w pół­ma­ra­to­nie do­pusz­czeni zo­staną le­ka­rze i le­ka­rze den­ty­ści, któ­rzy po­sia­dają prawo wy­ko­ny­wa­nia za­wodu na te­re­nie RP oraz po­sia­dają ak­tu­alne ba­da­nia le­kar­skie lub pod­pi­szą oświad­cze­nie o sta­nie zdrowia.(UWAGA ‑w zgło­sze­niu na­leży po­dać nr prawa wy­ko­ny­wa­nia za­wodu)

V ZGŁO­SZE­NIA i KON­TAKT
1. Elek­tro­nicz­nie przez mo­duł zgło­szeń ze stron www​.ma​ra​to​ny​pol​skie​.pl, www​.da​ta​sport​.pl www​.po​lma​ra​ton​ra​dom​.pl do dnia 17.06.2016.
2. W biu­rze za­wo­dów w dniach 1819.06.2016.
3. Kon­takt tel. 603 589 632, e‑mail timdor@​poczta.​onet.​pl, De­le­ga­tura Ra­dom­ska OIL tel.483313662

VI KLA­SY­FI­KA­CJE
Kla­sy­fi­ka­cja ge­ne­ralna ko­biet i męż­czyzn Mi­strzostw Ma­zow­sza Le­ka­rzy w pół­ma­ra­to­nie.
Kla­sy­fi­ka­cje wie­kowe ko­biet i męż­czyzn( KI2539 lat, KII4059lat, K III60lat i po­wy­żej :
MI-2539 lat, MII-4059 lat, MIII-60 lat i po­wy­żej).

VII NA­GRODY
Ko­szulki tech­niczne dla wszyst­kich uczest­ni­ków mi­strzostw , pa­miąt­kowe me­dale dla wszyst­kich, któ­rzy ukoń­czyli bieg. Or­ga­ni­za­tor nie gwa­ran­tuje otrzy­ma­nia ko­szu­lek dla osób do­ko­nu­ją­cych opłaty star­to­wej w biu­rze za­wo­dów.
Miej­sca I‑VI kla­sy­fi­ka­cjach ge­ne­ral­nych oko­licz­no­ściowe pu­chary i na­grody rze­czowe.
Miej­sca I‑III w ka­te­go­riach wie­ko­wych oko­licz­no­ściowe pu­chary.
VIII PO­STA­NO­WIE­NIA KOŃ­COWE
W spra­wach nie­ob­ję­tych po­wyż­szym re­gu­la­mi­nem obo­wią­zują za­pisy Re­gu­la­minu 4. PÓŁ­MA­RA­TONU RA­DOM­SKIEGO CZERWCA’76